Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 1.384.228 1.458.464
Tekuća sredstva 501.481 512.218
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 739 2.991
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 344.956 34.573
Bilansna aktiva 2.230.665 2.005.255
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 796.000 796.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 965.247 965.248
Kratkoročne obaveze 1.265.418 1.040.007
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.230.665 2.005.255
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 35.632 89.698
EBITDA -160.188 -130.258
Amortizacija 30.932 75.605
EBIT -191.120 -205.863
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -310.382 -270.416
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 19,75 23,75
Prihod po zaposlenom 1.804,15 3.776,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2004. [AUTR-R-A]

P/S 0,0046
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 145
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža -449,56%
Ukupan prihod
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.