Bilećanka a.d. Bileća - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BILE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 23.710
Tekuća sredstva 768.643 256.523
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 620.644 108.523
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 7.258.845 7.214.319
Poslovna aktiva 8.027.488 7.494.552
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 32.653.500 32.653.500
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 352.000 352.000
Kratkoročne obaveze 7.675.488 7.142.552
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.027.488 7.494.552
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -44.526 -2.384
Amortizacija 0 0
EBIT -44.526 -2.384
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -44.526 -2.384
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -44.526 -2.384
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 605.308 125.292
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 93.187 22.454
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 512.121 102.838
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.584
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -15.584
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 23.876
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -23.876
Ukupni prilivi gotovine 605.308 125.292
Ukupni odlivi gotovine 93.187 61.914
Neto priliv (odliv) gotovine 512.121 63.378
Gotovina na početku obračunskog perioda 108.523 45.145
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 620.644 108.523

Skraćeni finansijski pokazatelji [BILE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0016
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,57%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod