Bjelašnica a.d. Pale - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BJLS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 32.360 30.323
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 27.283 23.598
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 68.629 67.986
Poslovna aktiva 100.989 98.309
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 100.989 98.309
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 100.989 98.309
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -642 -67.986
Amortizacija 0 0
EBIT -642 -67.986
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -642 -67.986
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -642 -67.986
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.747
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.710
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.037 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.747
Ukupni odlivi gotovine 9.710
Neto priliv (odliv) gotovine 2.037 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 25.246
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 27.283

Skraćeni finansijski pokazatelji [BJLS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -447,4749
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 287.279
Prinos na aktivu (ROA) -0,64%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 11.748