Bjelašnica a.d. Pale - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BJLS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 1.874.661
Tekuća sredstva 1.402.532
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.905
Aktivna vremenska razgraničenja 2.225.508
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.502.701
Pasiva
Kapital 1.248.900
Osnovni kapital 1.699.875
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.031.877
Pasivna vremenska razgraničenja 2.221.924
Poslovna pasiva 5.502.701
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 21.959 0
EBITDA -14.408
Amortizacija 0 0
EBIT -14.408
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -14.408
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -14.408
Prosječan broj zaposlenih 15,00
Prihod po zaposlenom 1.463,93
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [BJLS-R-A]

P/S 13,0825
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0085
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -19,9388
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7347
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2300
Tržišna kapitalizacija 287.279
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -65,61%
EBITDA marža -65,61%
Ukupan prihod 102.959