Boksit a.d. Milići

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BOKS-R-A 20188.5.2019.100.0000,0058   8.6.2019.6.6.2019.
BOKS-R-A 20179.5.2018.200.0000,0116   9.6.2018.7.6.2018.
BOKS-R-A 201616.5.2017.200.0000,0116  17.12.2017.16.6.2017.15.6.2017.
BOKS-R-A 201521.5.2016.205.8800,0119  20.12.2016.20.6.2016.17.6.2016.
BOKS-R-A 20141.5.2015.300.0000,0174  31.10.2015.30.5.2015.28.5.2015.
BOKS-R-A 20122.5.2014.300.0000,0174  31.10.2014.30.5.2014.28.5.2014.
BOKS-R-A 201130.4.2012.117.6690,0068  30.9.2012.25.5.2012.23.5.2012.
BOKS-R-A 201030.4.2011.510.3990,0295  31.12.2011.27.5.2011.25.5.2011.
BOKS-R-A 20081.5.2009.360.8340,0209  30.9.2009.29.5.2009.27.5.2009.
BOKS-R-A 2007 485.2030,0280  1.7.2008.30.5.2008.28.5.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 58.251.760 56.274.155
Tekuća sredstva 27.567.569 28.045.428
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 187.355 46.263
Aktivna vremenska razgraničenja 94.380 20.588
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 85.819.329 84.319.583
Pasiva
Kapital 54.982.405 54.195.254
Osnovni kapital 17.287.671 17.287.671
Rezerve 2.402.250 2.402.250
Revalorizacione rezerve 16.019.957 16.019.957
Neraspoređeni dobitak 19.272.527 18.485.376
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.868.580 6.752.235
Kratkoročne obaveze 23.968.344 23.372.094
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 85.819.329 84.319.583
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 60.078.673 58.900.723
EBITDA 7.100.735 9.103.593
Amortizacija 5.258.461 4.592.922
EBIT 1.842.274 4.510.671
Rashodi kamata 720.740 964.723
Dobitak prije poreza 1.121.534 3.545.948
Porezi iz dobitka 134.383 221.124
Neto dobitak 987.151 3.324.824
Prosječan broj zaposlenih 868,00 786,00
Prihod po zaposlenom 69.215,06 74.937,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.564.474 48.065.579
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.219.684 46.912.823
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 344.790 1.152.756
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.165.099 1.215.473
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.165.099 1.215.473
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.880.000 10.987.784
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.248.797 13.423.422
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.368.797 -2.435.638
Ukupni prilivi gotovine 68.609.573 60.268.836
Ukupni odlivi gotovine 68.468.481 60.336.245
Neto priliv (odliv) gotovine 141.092 -67.409
Gotovina na početku obračunskog perioda 46.263 113.672
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 187.355 46.263

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOKS-R-A]

P/S 0,1957
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0571
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,9086
Dividenda po akciji 0,0058
Racio plaćanja dividende 0,1013
Dividendna stopa 0,85%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,1804
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2138
Tržišna kapitalizacija 11.755.616
Prinos na aktivu (ROA) 1,16%
Prinos na kapital (ROE) 1,81%
Neto marža 1,64%
EBITDA marža 11,82%
Ukupan prihod 69.041.538