Boksit a.d. Milići

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BOKS-R-A 20188.5.2019.100.0000,0058   8.6.2019.6.6.2019.
BOKS-R-A 20179.5.2018.200.0000,0116   9.6.2018.7.6.2018.
BOKS-R-A 201616.5.2017.200.0000,0116  17.12.2017.16.6.2017.15.6.2017.
BOKS-R-A 201521.5.2016.205.8800,0119  20.12.2016.20.6.2016.17.6.2016.
BOKS-R-A 20141.5.2015.300.0000,0174  31.10.2015.30.5.2015.28.5.2015.
BOKS-R-A 20122.5.2014.300.0000,0174  31.10.2014.30.5.2014.28.5.2014.
BOKS-R-A 201130.4.2012.117.6690,0068  30.9.2012.25.5.2012.23.5.2012.
BOKS-R-A 201030.4.2011.510.3990,0295  31.12.2011.27.5.2011.25.5.2011.
BOKS-R-A 20081.5.2009.360.8340,0209  30.9.2009.29.5.2009.27.5.2009.
BOKS-R-A 2007 485.2030,0280  1.7.2008.30.5.2008.28.5.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 73.052.804 58.251.760
Tekuća sredstva 23.005.924 27.567.569
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 119.826 187.355
Aktivna vremenska razgraničenja 175.429 94.380
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 96.058.728 85.819.329
Pasiva
Kapital 55.774.344 54.982.405
Osnovni kapital 17.287.671 17.287.671
Rezerve 2.402.250 2.402.250
Revalorizacione rezerve 16.300.220 16.019.957
Neraspoređeni dobitak 19.784.203 19.272.527
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 8.902.450 6.868.580
Kratkoročne obaveze 31.381.934 23.968.344
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 96.058.728 85.819.329
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 57.069.528 60.078.673
EBITDA 7.153.144 7.100.735
Amortizacija 5.824.628 5.258.461
EBIT 1.328.516 1.842.274
Rashodi kamata 716.840 720.740
Dobitak prije poreza 611.676 1.121.534
Porezi iz dobitka 0 134.383
Neto dobitak 611.676 987.151
Prosječan broj zaposlenih 770,00 868,00
Prihod po zaposlenom 74.116,27 69.215,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 55.225.692 56.564.474
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.042.409 56.219.684
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.816.717 344.790
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.861.221 1.165.099
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.861.221 1.165.099
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.800.000 10.880.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.912.033 12.248.797
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 887.967 -1.368.797
Ukupni prilivi gotovine 65.886.913 68.609.573
Ukupni odlivi gotovine 65.954.442 68.468.481
Neto priliv (odliv) gotovine -67.529 141.092
Gotovina na početku obračunskog perioda 187.355 46.263
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 119.826 187.355

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOKS-R-A]

P/S 0,2060
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0354
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 19,2187
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2262
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2108
Tržišna kapitalizacija 11.755.616
Prinos na aktivu (ROA) 0,67%
Prinos na kapital (ROE) 1,10%
Neto marža 1,07%
EBITDA marža 12,53%
Ukupan prihod 64.050.707