Boska RK a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOSK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 52.912.899 52.944.615
Tekuća sredstva 1.463.100 1.158.197
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 251.722 298.849
Aktivna vremenska razgraničenja 207.974 222.990
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 54.375.999 54.102.812
Pasiva
Kapital 38.518.127 37.994.527
Osnovni kapital 22.886.599 22.886.599
Rezerve 2.969.447 2.248.520
Revalorizacione rezerve 11.649.077 11.649.077
Neraspoređeni dobitak 1.013.004 1.210.331
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 10.822.830 9.449.575
Kratkoročne obaveze 5.035.042 6.658.710
Pasivna vremenska razgraničenja 261.802 312.563
Poslovna pasiva 54.375.999 54.102.812
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.263.939 3.414.876
EBITDA 1.217.523 1.972.981
Amortizacija 51.229 0
EBIT 1.166.294 1.972.981
Rashodi kamata 535.153 592.871
Dobitak prije poreza 631.141 1.380.110
Porezi iz dobitka 107.541 169.779
Neto dobitak 523.600 1.210.331
Prosječan broj zaposlenih 6,00 12,00
Prihod po zaposlenom 543.989,83 284.573,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.663.065 4.044.563
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.053.532 1.783.676
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.609.533 2.260.887
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.632
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 226.549
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -226.549 10.632
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.430.111 2.079.524
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.430.111 -2.079.524
Ukupni prilivi gotovine 3.663.065 4.055.195
Ukupni odlivi gotovine 3.710.192 3.863.200
Neto priliv (odliv) gotovine -47.127 191.995
Gotovina na početku obračunskog perioda 298.849 106.854
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 251.722 298.849

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSK-R-A]

P/S 1,4024
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0229
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,7420
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6830
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1188
Tržišna kapitalizacija 4.577.320
Prinos na aktivu (ROA) 0,97%
Prinos na kapital (ROE) 1,37%
Neto marža 16,04%
EBITDA marža 37,30%
Ukupan prihod 3.319.729