Boska RK a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOSK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 52.944.615 52.040.053
Tekuća sredstva 1.158.197 1.965.482
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 298.849 106.854
Aktivna vremenska razgraničenja 222.990 93.261
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 54.102.812 54.005.535
Pasiva
Kapital 37.994.527 36.784.197
Osnovni kapital 22.886.599 22.886.599
Rezerve 2.248.520 991.612
Revalorizacione rezerve 11.649.077 11.649.077
Neraspoređeni dobitak 1.210.331 1.256.909
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 9.449.575 11.449.828
Kratkoročne obaveze 6.658.710 5.771.510
Pasivna vremenska razgraničenja 312.563 223.719
Poslovna pasiva 54.102.812 54.005.535
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.414.876 3.460.190
EBITDA 2.024.265 2.217.714
Amortizacija 51.284 50.473
EBIT 1.972.981 2.167.241
Rashodi kamata 592.871 717.589
Dobitak prije poreza 1.380.110 1.449.652
Porezi iz dobitka 169.779 192.743
Neto dobitak 1.210.331 1.256.909
Prosječan broj zaposlenih 12,00 12,00
Prihod po zaposlenom 284.573,00 288.349,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.044.563 4.079.580
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.783.676 2.065.356
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.260.887 2.014.224
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.632
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 872.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 10.632 -872.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 683.773
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.079.524 1.928.465
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.079.524 -1.244.692
Ukupni prilivi gotovine 4.055.195 4.763.353
Ukupni odlivi gotovine 3.863.200 4.865.821
Neto priliv (odliv) gotovine 191.995 -102.468
Gotovina na početku obračunskog perioda 106.854 209.322
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 298.849 106.854

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSK-R-A]

P/S 0,7305
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0529
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,0611
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6601
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0657
Tržišna kapitalizacija 2.494.639
Prinos na aktivu (ROA) 2,24%
Prinos na kapital (ROE) 3,24%
Neto marža 35,44%
EBITDA marža 59,28%
Ukupan prihod 3.524.389