Brod a.d. Brod - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BROD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 2.773.507 2.925.381
Tekuća sredstva 968.861 855.175
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 397 2.510
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.742.368 3.780.556
Pasiva
Kapital 2.137.852 2.145.210
Osnovni kapital 2.878.087 2.878.087
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.593.660 1.624.490
Pasivna vremenska razgraničenja 10.856 10.856
Poslovna pasiva 3.742.368 3.780.556
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 847.783 468.214
EBITDA 168.097 -181.574
Amortizacija 175.473 109.658
EBIT -7.376 -291.232
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -7.358 -291.218
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 38,41 51,17
Prihod po zaposlenom 22.071,93 9.150,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [BROD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7428
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža 19,83%
Ukupan prihod