Bosna trgovina a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BSNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.547.437 1.555.028
Tekuća sredstva 146.882 272.043
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 70.217 6
Aktivna vremenska razgraničenja 927 739
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.694.319 1.827.071
Pasiva
Kapital 1.378.280 1.477.974
Osnovni kapital 2.006.040 2.006.040
Rezerve 2.210 2.210
Revalorizacione rezerve 435.584 435.584
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 316.039 349.097
Pasivna vremenska razgraničenja 288.000
Poslovna pasiva 1.694.319 1.827.071
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -92.042 -88.773
Amortizacija 7.591 8.083
EBIT -99.633 -96.856
Rashodi kamata 61 1
Dobitak prije poreza -99.694 -96.857
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -99.694 -96.857
Prosječan broj zaposlenih 3,00 4,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.580 20.471
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 442.894 90.271
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -426.314 -69.800
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 496.525 84.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 260.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 496.525 -175.500
Ukupni prilivi gotovine 513.105 104.971
Ukupni odlivi gotovine 442.894 350.271
Neto priliv (odliv) gotovine 70.211 -245.300
Gotovina na početku obračunskog perioda 6
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 245.306
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 70.217 6

Skraćeni finansijski pokazatelji [BSNT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0497
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -34,2074
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6871
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 2,4743
Tržišna kapitalizacija 3.410.268
Prinos na aktivu (ROA) -5,66%
Prinos na kapital (ROE) -6,98%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 45.175