Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
CIST-R-A 2006   350.1630,0400 5.6.2007.1.6.2007.
CIST-R-A 2005   276.5390,0326 30.6.2006.27.6.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 15.815.847 16.004.703
Tekuća sredstva 5.657.210 5.544.985
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.306.352 2.685.642
Kratkoročna razgraničenja 67.725 56.239
Bilansna aktiva 21.473.057 21.549.688
Pasiva
Kapital 19.773.979 19.684.448
Osnovni kapital 9.603.944 9.603.944
Rezerve 211.104 167.082
Revalorizacione rezerve 6.225.100 6.262.365
Neraspoređeni dobitak 3.733.831 3.651.057
Rezervisanja 266.453 245.191
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.432.625 1.620.049
Kratkoročna razgraničenja 81.194 29.880
Bilansna pasiva 21.473.057 21.549.688
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 12.318.119 11.422.294
EBITDA 1.570.912 2.239.852
Amortizacija 1.369.991 1.226.251
EBIT 200.921 1.013.601
Rashodi kamata 6.099 14.381
Dobitak prije poreza 194.822 999.220
Porezi iz dobitka 105.291 170.607
Neto dobitak 89.531 828.613
Prosječan broj zaposlenih 228,00 227,00
Prihod po zaposlenom 54.026,84 50.318,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.642.476 14.285.257
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.688.510 12.441.240
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 953.966 1.844.017
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 75.525 43.373
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.215.562 1.060.395
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.140.037 -1.017.022
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.809.048 2.600.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.002.267 2.324.241
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -193.219 275.759
Ukupni prilivi gotovine 24.527.049 16.928.630
Ukupni odlivi gotovine 24.906.339 15.825.876
Neto priliv (odliv) gotovine -379.290 1.102.754
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.685.642 1.582.888
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.306.352 2.685.642

Skraćeni finansijski pokazatelji [CIST-R-A]

P/S 0,5465
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0093
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 75,1959
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0589
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3405
Tržišna kapitalizacija 6.732.365
Prinos na aktivu (ROA) 0,42%
Prinos na kapital (ROE) 0,45%
Neto marža 0,73%
EBITDA marža 12,75%
Ukupan prihod 13.045.833