Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CIST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
CIST-R-A 2006   350.1630,0400 5.6.2007.1.6.2007.
CIST-R-A 2005   276.5390,0326 30.6.2006.27.6.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 16.194.085 15.736.000
Tekuća sredstva 5.287.942 4.396.026
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.582.888 614.352
Aktivna vremenska razgraničenja 50.690 42.357
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 21.482.027 20.132.026
Pasiva
Kapital 19.259.773 18.566.661
Osnovni kapital 9.603.944 9.603.944
Rezerve 129.797 82.365
Revalorizacione rezerve 6.314.186 6.366.776
Neraspoređeni dobitak 3.211.846 2.513.576
Rezervisanja 180.116 166.528
Dugoročne obaveze 193.218
Kratkoročne obaveze 1.848.920 1.398.837
Pasivna vremenska razgraničenja 48.912
Poslovna pasiva 21.482.027 20.132.026
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 10.936.392 10.578.177
EBITDA 1.905.655 2.089.760
Amortizacija 1.083.562 1.007.274
EBIT 822.093 1.082.486
Rashodi kamata 7.251 18.445
Dobitak prije poreza 814.842 1.064.041
Porezi iz dobitka 121.731 179.402
Neto dobitak 693.111 884.639
Prosječan broj zaposlenih 228,00 234,00
Prihod po zaposlenom 47.966,63 45.205,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.014.322 13.507.850
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.615.544 11.240.387
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.398.778 2.267.463
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 267.849 433.340
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.587.610 2.541.145
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.319.761 -2.107.805
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.372.060 152.703
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.482.541 152.703
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 889.519 0
Ukupni prilivi gotovine 15.654.231 14.093.893
Ukupni odlivi gotovine 14.685.695 13.934.235
Neto priliv (odliv) gotovine 968.536 159.658
Gotovina na početku obračunskog perioda 614.352 454.694
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.582.888 614.352

Skraćeni finansijski pokazatelji [CIST-R-A]

P/S 0,3513
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0722
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,5425
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0054
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1995
Tržišna kapitalizacija 3.841.578
Prinos na aktivu (ROA) 3,33%
Prinos na kapital (ROE) 3,66%
Neto marža 6,34%
EBITDA marža 17,42%
Ukupan prihod 11.587.570