Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.709.584 9.633.516
Tekuća sredstva 2.375.390 2.699.678
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.898.961 2.157.743
Aktivna vremenska razgraničenja 1.300
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.084.974 12.333.194
Pasiva
Kapital 10.730.012 11.948.200
Osnovni kapital 11.104.166 11.104.166
Rezerve 1.430.693 1.430.693
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.764.971 2.664.391
Rezervisanja 184.169 170.527
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 170.793 214.467
Pasivna vremenska razgraničenja 1.342
Poslovna pasiva 11.084.974 12.333.194
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.315.697 -310.522
Amortizacija 1.459 846
EBIT -1.317.156 -311.368
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.317.156 -311.368
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.317.156 -311.368
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 258.108 2.463.313
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 464.365 145.573
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -206.257 2.317.740
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 383.323 211.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.606.648 710.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.223.325 -498.600
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.170.800 254.758
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.170.800 254.758
Ukupni prilivi gotovine 1.812.231 2.929.471
Ukupni odlivi gotovine 2.071.013 855.573
Neto priliv (odliv) gotovine -258.782 2.073.898
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.157.743 83.845
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.898.961 2.157.743

Skraćeni finansijski pokazatelji [CMEG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1186
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,5291
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9663
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3105
Tržišna kapitalizacija 3.331.250
Prinos na aktivu (ROA) -11,25%
Prinos na kapital (ROE) -11,62%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 70.653