Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 5.577.920 4.657.676
Tekuća sredstva 11.266.948 8.774.507
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 233.743 291.646
Kratkoročna razgraničenja 38.646 394
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 16.844.868 13.432.183
Pasiva
Kapital 7.011.441 5.530.007
Osnovni kapital 3.496.755 3.496.755
Rezerve 316.237 316.237
Revalorizacione rezerve 1.813.242 842.933
Neraspoređeni dobitak 1.385.207 874.082
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.855.168 2.169.333
Kratkoročne obaveze 7.978.259 5.732.843
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 16.844.868 13.432.183
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 9.366.359 5.767.976
EBITDA 1.696.047 825.850
Amortizacija 353.267 344.329
EBIT 1.342.780 481.521
Rashodi kamata 477.993 220.180
Dobitak prije poreza 864.787 261.341
Porezi iz dobitka 153.662 47.727
Neto dobitak 711.125 213.614
Prosječan broj zaposlenih 73,00 63,00
Prihod po zaposlenom 128.306,29 91.555,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.106.658 7.065.179
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.812.239 5.886.610
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.705.581 1.178.569
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 105.203 21.354
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -105.203 -21.354
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.380.000 3.650.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.627.119 4.625.207
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.752.881 -975.207
Ukupni prilivi gotovine 14.486.658 10.715.179
Ukupni odlivi gotovine 14.544.561 10.533.171
Neto priliv (odliv) gotovine -57.903 182.008
Gotovina na početku obračunskog perioda 291.646 109.638
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 233.743 291.646