Dubički robni magazin a.d. K. Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DBRM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.386.131 4.097.462
Tekuća sredstva 59.114 76.653
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 204 188
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.445.245 4.174.115
Pasiva
Kapital 1.462.137 2.086.174
Osnovni kapital 7.833.237 7.833.237
Rezerve
Revalorizacione rezerve 453.474 724.065
Neraspoređeni dobitak 260.475 250.926
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 503.529 785.057
Kratkoročne obaveze 1.479.579 1.302.884
Pasivna vremenska razgraničenja 2.121
Poslovna pasiva 3.445.245 4.174.115
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 212.824 223.939
EBITDA -307.001 69.322
Amortizacija 18.619 18.509
EBIT -325.620 50.813
Rashodi kamata 37.375 47.967
Dobitak prije poreza -362.995 2.846
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -362.995 2.846
Prosječan broj zaposlenih 7,00 9,00
Prihod po zaposlenom 30.403,43 24.882,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 343.929 257.992
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 294.421 150.481
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 49.508 107.511
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 49.492 108.399
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -49.492 -108.399
Ukupni prilivi gotovine 343.929 257.992
Ukupni odlivi gotovine 343.913 258.880
Neto priliv (odliv) gotovine 16 -888
Gotovina na početku obračunskog perioda 188 1.076
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 204 188

Skraćeni finansijski pokazatelji [DBRM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0463
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1867
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -9,53%
Prinos na kapital (ROE) -20,46%
Neto marža -170,56%
EBITDA marža -144,25%
Ukupan prihod 249.700