Dubički robni magazin a.d. K. Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DBRM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 3.241.690 3.386.131
Tekuća sredstva 63.248 59.114
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.735 204
Aktivna vremenska razgraničenja 269
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.304.938 3.445.245
Pasiva
Kapital 832.982 1.462.137
Osnovni kapital 7.833.237 7.833.237
Rezerve
Revalorizacione rezerve 395.788 453.474
Neraspoređeni dobitak 318.161 260.475
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 503.529
Kratkoročne obaveze 2.471.956 1.479.579
Pasivna vremenska razgraničenja 2.121
Poslovna pasiva 3.304.938 3.445.245
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 205.732 212.824
EBITDA 22.784 -307.001
Amortizacija 10.619 18.619
EBIT 12.165 -325.620
Rashodi kamata 641.320 37.375
Dobitak prije poreza -629.155 -362.995
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -629.155 -362.995
Prosječan broj zaposlenih 6,00 7,00
Prihod po zaposlenom 34.288,67 30.403,43
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 373.873 343.929
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 228.131 294.421
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 145.742 49.508
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 144.211 49.492
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -144.211 -49.492
Ukupni prilivi gotovine 373.873 343.929
Ukupni odlivi gotovine 372.342 343.913
Neto priliv (odliv) gotovine 1.531 16
Gotovina na početku obračunskog perioda 204 188
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.735 204

Skraćeni finansijski pokazatelji [DBRM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0803
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1063
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -18,64%
Prinos na kapital (ROE) -54,83%
Neto marža -305,81%
EBITDA marža 11,07%
Ukupan prihod 209.016