Dekorativa a.d. Gacko - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 7.317.769 7.317.769
Tekuća sredstva 158.527 162.736
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 194 263
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.476.296 7.480.505
Pasiva
Kapital 5.781.185 6.006.151
Osnovni kapital 6.345.296 6.345.296
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.411.474 1.411.474
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.695.111 1.474.354
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.476.296 7.480.505
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 4.444 19.631
EBITDA -225.160 -267.358
Amortizacija 0 0
EBIT -225.160 -267.358
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -225.160 -267.358
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -225.160 -267.358
Prosječan broj zaposlenih 41,00 50,00
Prihod po zaposlenom 108,39 392,62
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda