Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DEST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
DEST-R-A 201127.4.2012.130.0000,0056   31.5.2012.29.5.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 19.191.503 18.104.623
Tekuća sredstva 10.377.099 12.852.229
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.701.138 3.612.582
Aktivna vremenska razgraničenja 1.484 177.774
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 29.568.602 30.956.852
Pasiva
Kapital 27.779.505 27.133.584
Osnovni kapital 23.228.364 23.228.364
Rezerve 2.907.450 2.899.985
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.643.691 1.005.235
Rezervisanja 223.532 209.315
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.565.565 3.613.953
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 29.568.602 30.956.852
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 15.887.198 15.227.475
EBITDA 1.870.653 1.562.992
Amortizacija 1.196.530 1.451.151
EBIT 674.123 111.841
Rashodi kamata 24 2
Dobitak prije poreza 674.099 111.839
Porezi iz dobitka 28.177 37.180
Neto dobitak 645.922 74.659
Prosječan broj zaposlenih 312,00 334,00
Prihod po zaposlenom 50.920,51 45.591,24
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.049.455 19.288.501
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.260.709 20.114.350
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 788.746 -825.849
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.700.190 66.426
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.700.190 -66.426
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -30
Ukupni prilivi gotovine 20.049.455 19.288.501
Ukupni odlivi gotovine 21.960.899 20.180.806
Neto priliv (odliv) gotovine -1.911.444 -892.305
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.612.582 4.504.887
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.701.138 3.612.582

Skraćeni finansijski pokazatelji [DEST-R-A]

P/S 0,2939
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0321
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,2300
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3800
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1681
Tržišna kapitalizacija 4.670.026
Prinos na aktivu (ROA) 2,13%
Prinos na kapital (ROE) 2,35%
Neto marža 4,07%
EBITDA marža 11,77%
Ukupan prihod 18.660.942