Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
DEST-R-A 201127.4.2012.130.0000,0056   31.5.2012.29.5.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 20.384.545 19.868.371
Tekuća sredstva 10.364.679 9.146.365
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.181.699 1.060.962
Kratkoročna razgraničenja 1.775 359
Bilansna aktiva 30.749.224 29.014.736
Pasiva
Kapital 27.962.587 27.347.661
Osnovni kapital 20.129.424 20.129.424
Rezerve 3.018.418 2.972.043
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.611.400 2.042.849
Rezervisanja 258.289 248.421
Dugoročne obaveze 685.190
Kratkoročne obaveze 1.843.158 1.418.654
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 30.749.224 29.014.736
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 24.113.931 21.643.106
EBITDA 2.337.628 1.791.428
Amortizacija 1.678.675 1.327.348
EBIT 658.953 464.080
Rashodi kamata 18.062 329
Dobitak prije poreza 640.891 463.751
Porezi iz dobitka 25.965 0
Neto dobitak 614.926 463.751
Prosječan broj zaposlenih 313,00 319,00
Prihod po zaposlenom 77.041,31 67.846,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.996.702 23.795.252
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 24.826.980 22.515.215
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.169.722 1.280.037
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 292.386
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.229.640 1.920.213
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.937.254 -1.920.213
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 111.731
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 888.269 0
Ukupni prilivi gotovine 28.289.088 23.795.252
Ukupni odlivi gotovine 27.168.351 24.435.428
Neto priliv (odliv) gotovine 1.120.737 -640.176
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.060.962 1.701.138
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.181.699 1.060.962

Skraćeni finansijski pokazatelji [DEST-R-A]

P/S 0,3005
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0305
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,7845
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3891
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2592
Tržišna kapitalizacija 7.246.593
Prinos na aktivu (ROA) 2,06%
Prinos na kapital (ROE) 2,22%
Neto marža 2,55%
EBITDA marža 9,69%
Ukupan prihod 25.378.175