Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DEST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
DEST-R-A 201127.4.2012.130.0000,0056   31.5.2012.29.5.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 19.107.488 20.036.275
Tekuća sredstva 9.248.879 8.631.333
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.504.887 4.010.013
Aktivna vremenska razgraničenja 265 1.964
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 28.356.367 28.667.608
Pasiva
Kapital 27.058.925 26.723.965
Osnovni kapital 23.228.364 23.228.364
Rezerve 2.866.489 2.796.588
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 964.072 699.013
Rezervisanja 187.264 161.468
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.110.178 1.782.175
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 28.356.367 28.667.608
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 16.785.185 19.473.064
EBITDA 1.726.491 2.051.935
Amortizacija 1.339.133 1.251.822
EBIT 387.358 800.113
Rashodi kamata 118 18.392
Dobitak prije poreza 387.240 781.721
Porezi iz dobitka 52.280 82.708
Neto dobitak 334.960 699.013
Prosječan broj zaposlenih 344,00 334,00
Prihod po zaposlenom 48.794,14 58.302,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.010.630 21.307.805
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.140.060 16.125.997
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.870.570 5.181.808
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.375.696 2.117.894
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.375.696 -2.117.894
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 752.744
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -752.744
Ukupni prilivi gotovine 19.010.630 21.307.805
Ukupni odlivi gotovine 18.515.756 18.996.635
Neto priliv (odliv) gotovine 494.874 2.311.170
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.010.013 1.698.843
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.504.887 4.010.013

Skraćeni finansijski pokazatelji [DEST-R-A]

P/S 0,3044
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0144
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 15,2563
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1649
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1889
Tržišna kapitalizacija 5.110.240
Prinos na aktivu (ROA) 1,17%
Prinos na kapital (ROE) 1,25%
Neto marža 2,00%
EBITDA marža 10,29%
Ukupan prihod 16.802.019