Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DEST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
DEST-R-A 201127.4.2012.130.0000,0056   31.5.2012.29.5.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 18.104.623 19.107.488
Tekuća sredstva 12.852.229 9.248.879
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.612.582 4.504.887
Aktivna vremenska razgraničenja 177.774 265
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 30.956.852 28.356.367
Pasiva
Kapital 27.133.584 27.058.925
Osnovni kapital 23.228.364 23.228.364
Rezerve 2.899.985 2.866.489
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.005.235 964.072
Rezervisanja 209.315 187.264
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.613.953 1.110.178
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 30.956.852 28.356.367
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 15.227.475 16.785.185
EBITDA 1.562.992 1.726.491
Amortizacija 1.451.151 1.339.133
EBIT 111.841 387.358
Rashodi kamata 2 118
Dobitak prije poreza 111.839 387.240
Porezi iz dobitka 37.180 52.280
Neto dobitak 74.659 334.960
Prosječan broj zaposlenih 334,00 344,00
Prihod po zaposlenom 45.591,24 48.794,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.288.501 19.010.630
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.114.350 17.140.060
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -825.849 1.870.570
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 66.426 1.375.696
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -66.426 -1.375.696
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -30 0
Ukupni prilivi gotovine 19.288.501 19.010.630
Ukupni odlivi gotovine 20.180.806 18.515.756
Neto priliv (odliv) gotovine -892.305 494.874
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.504.887 4.010.013
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.612.582 4.504.887

Skraćeni finansijski pokazatelji [DEST-R-A]

P/S 0,3356
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0032
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 68,4477
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1681
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1883
Tržišna kapitalizacija 5.110.240
Prinos na aktivu (ROA) 0,25%
Prinos na kapital (ROE) 0,28%
Neto marža 0,49%
EBITDA marža 10,26%
Ukupan prihod 17.401.556