Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DEST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
DEST-R-A 201127.4.2012.130.0000,0056   31.5.2012.29.5.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 19.868.371 19.191.503
Tekuća sredstva 9.146.365 10.377.099
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.060.962 1.701.138
Aktivna vremenska razgraničenja 359 1.484
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 29.014.736 29.568.602
Pasiva
Kapital 27.347.661 27.779.505
Osnovni kapital 20.129.424 23.228.364
Rezerve 2.972.043 2.907.450
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.042.849 1.643.691
Rezervisanja 248.421 223.532
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.418.654 1.565.565
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 29.014.736 29.568.602
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 21.643.106 15.887.198
EBITDA 1.791.428 1.870.653
Amortizacija 1.327.348 1.196.530
EBIT 464.080 674.123
Rashodi kamata 329 24
Dobitak prije poreza 463.751 674.099
Porezi iz dobitka 0 28.177
Neto dobitak 463.751 645.922
Prosječan broj zaposlenih 319,00 312,00
Prihod po zaposlenom 67.846,73 50.920,51
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.795.252 20.049.455
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.515.215 19.260.709
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.280.037 788.746
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.920.213 2.700.190
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.920.213 -2.700.190
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 23.795.252 20.049.455
Ukupni odlivi gotovine 24.435.428 21.960.899
Neto priliv (odliv) gotovine -640.176 -1.911.444
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.701.138 3.612.582
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.060.962 1.701.138

Skraćeni finansijski pokazatelji [DEST-R-A]

P/S 0,1851
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0230
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,6377
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3586
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1465
Tržišna kapitalizacija 4.005.755
Prinos na aktivu (ROA) 1,58%
Prinos na kapital (ROE) 1,68%
Neto marža 2,14%
EBITDA marža 8,28%
Ukupan prihod 21.503.948