Dobojputevi a.d. Doboj - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DOPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 860.539 859.158
Tekuća sredstva 29.227 26.868
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 28.615 26.566
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 13.160.797 13.163.559
Poslovna aktiva 14.050.563 14.049.585
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.762 2.887
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 14.050.563 14.049.585
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 14.050.563 14.049.585
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 3.069 2.887
Amortizacija 0 0
EBIT 3.069 2.887
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 3.069 2.887
Porezi iz dobitka 307 0
Neto dobitak 2.762 2.887
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 113 3.880
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.250 9.669
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.137 -5.789
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.186
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.186 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.299 3.880
Ukupni odlivi gotovine 5.250 9.669
Neto priliv (odliv) gotovine 2.049 -5.789
Gotovina na početku obračunskog perioda 26.566 32.355
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 28.615 26.566

Skraćeni finansijski pokazatelji [DOPT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2002
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 553
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 9.882