Akcionarsko društvo "ELEKTROSERVIS" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Bulevar Srpske vojske 13
Telefon + 387 51 300 881
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 7.12.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 92 6 98 16,53 0,38 16,90
5%-10% 1 0 1 7,97 0,00 7,97
10%-25% 1 0 1 24,40 0,00 24,40
> 25% 1 0 1 50,73 0,00 50,73
UKUPNO 95 6 101 99,62 0,38 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 7.12.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDOVIĆ JOVAN 50,72893950,728939
TRNIĆ MILIVOJ 24,40051324,400513
PREF AD BANJA LUKA 7,9671137,967113
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,9835573,983557
BABIĆ ŽIVKO 1,5810901,581090
BOŽIČKOVIĆ RADISLAV 0,4878790,487879
BOŽIČKOVIĆ ŽELJKO 0,4012580,401258
VUKMIR MLAĐEN 0,3550680,355068
TRIFKOVIĆ SLAVKO 0,3463720,346372
BUBIĆ ZORAN 0,3348520,334852

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Bobar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Jaslar predsjednik
Milenko Malijević član
Mirko Sajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac predsjednik
Živka Adžić član
Mirko Marčetić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata