IGM Drina a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DRIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.006.276 9.657.543
Tekuća sredstva 4.973.443 4.123.423
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 61.512 100.830
Aktivna vremenska razgraničenja 97.927 57.994
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.979.719 13.780.966
Pasiva
Kapital 10.797.647 10.791.323
Osnovni kapital 7.427.842 7.427.842
Rezerve 173.314 171.400
Revalorizacione rezerve 3.190.167 3.190.167
Neraspoređeni dobitak 6.324 1.914
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 32.252 202.593
Kratkoročne obaveze 3.149.820 2.787.050
Pasivna vremenska razgraničenja 83.698 49.567
Poslovna pasiva 13.979.719 13.780.966
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 4.265.492 4.520.351
EBITDA 418.492 433.853
Amortizacija 391.485 391.840
EBIT 27.007 42.013
Rashodi kamata 20.683 40.099
Dobitak prije poreza 6.324 1.914
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 6.324 1.914
Prosječan broj zaposlenih 100,00 101,00
Prihod po zaposlenom 42.654,92 44.755,95
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.209.739 5.612.268
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.823.760 5.216.010
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 385.979 396.258
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 477.000 789.261
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 902.297 1.084.872
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -425.297 -295.611
Ukupni prilivi gotovine 5.686.739 6.401.529
Ukupni odlivi gotovine 5.726.057 6.300.882
Neto priliv (odliv) gotovine -39.318 100.647
Gotovina na početku obračunskog perioda 100.830 183
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 61.512 100.830

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRIN-R-A]

P/S 0,1741
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 117,4548
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4537
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0688
Tržišna kapitalizacija 742.784
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Neto marža 0,15%
EBITDA marža 9,81%
Ukupan prihod 4.604.104