IGM Drina a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DRIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 8.929.125 9.006.276
Tekuća sredstva 4.072.418 4.973.443
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 110.542 61.512
Aktivna vremenska razgraničenja 64.967 97.927
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.001.543 13.979.719
Pasiva
Kapital 10.820.681 10.797.646
Osnovni kapital 7.427.842 7.427.842
Rezerve 179.637 173.313
Revalorizacione rezerve 3.190.167 3.190.167
Neraspoređeni dobitak 23.035 6.324
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 19.564 32.252
Kratkoročne obaveze 2.161.298 3.149.821
Pasivna vremenska razgraničenja 55.528 83.698
Poslovna pasiva 13.001.543 13.979.719
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 4.898.183 4.265.492
EBITDA 390.180 418.492
Amortizacija 362.550 391.485
EBIT 27.630 27.007
Rashodi kamata 4.595 20.683
Dobitak prije poreza 23.035 6.324
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 23.035 6.324
Prosječan broj zaposlenih 94,00 100,00
Prihod po zaposlenom 52.108,33 42.654,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.688.780 5.209.739
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.418.906 4.823.760
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 269.874 385.979
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 604.020
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 604.020 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 477.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 824.864 902.297
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -824.864 -425.297
Ukupni prilivi gotovine 6.292.800 5.686.739
Ukupni odlivi gotovine 6.243.770 5.726.057
Neto priliv (odliv) gotovine 49.030 -39.318
Gotovina na početku obračunskog perioda 61.512 100.830
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 110.542 61.512

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRIN-R-A]

P/S 0,1516
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0031
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 32,2459
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4568
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0686
Tržišna kapitalizacija 742.784
Prinos na aktivu (ROA) 0,17%
Prinos na kapital (ROE) 0,21%
Neto marža 0,47%
EBITDA marža 7,97%
Ukupan prihod 4.525.635