ŽGP Doboj a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DZGP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 761.371 761.833
Tekuća sredstva 8.711.524 8.701.046
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 5
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 742.047 669.644
Poslovna aktiva 10.214.942 10.132.523
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 687.876 687.876
Kratkoročne obaveze 9.527.066 9.444.647
Pasivna vremenska razgraničenja 474 474
Poslovna pasiva 10.214.942 10.132.523
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 9.600 9.600
EBITDA -71.941 -112.225
Amortizacija 462 5
EBIT -72.403 -112.230
Rashodi kamata 0 27
Dobitak prije poreza -72.403 -112.257
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -72.403 -112.257
Prosječan broj zaposlenih 7,00 13,00
Prihod po zaposlenom 1.371,43 738,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.600
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 754 9.600
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -754 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 754
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 754 0
Ukupni prilivi gotovine 754 9.600
Ukupni odlivi gotovine 754 9.600
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 5
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 5

Skraćeni finansijski pokazatelji [DZGP-R-A]

P/S 13,7184
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0654
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,8189
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 131.697
Prinos na aktivu (ROA) -0,71%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -754,20%
EBITDA marža -749,39%
Ukupan prihod 9.600