ŽGP Doboj a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DZGP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 761.833 761.838
Tekuća sredstva 8.701.046 8.689.124
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 5
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 669.644 557.387
Poslovna aktiva 10.132.523 10.008.349
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 687.876 687.876
Kratkoročne obaveze 9.444.647 9.320.473
Pasivna vremenska razgraničenja 474 474
Poslovna pasiva 10.132.523 10.008.349
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 9.600 343.379
EBITDA -112.225 17.892
Amortizacija 5 235
EBIT -112.230 17.657
Rashodi kamata 27 121.534
Dobitak prije poreza -112.257 -103.877
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -112.257 -103.877
Prosječan broj zaposlenih 13,00 23,00
Prihod po zaposlenom 738,46 14.929,52
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.600 377.983
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.600 377.983
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.600 377.983
Ukupni odlivi gotovine 9.600 377.983
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 5
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 5

Skraćeni finansijski pokazatelji [DZGP-R-A]

P/S 13,7184
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1014
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1732
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 131.697
Prinos na aktivu (ROA) -1,11%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -1.169,34%
EBITDA marža -1.169,01%
Ukupan prihod 9.600