Elektrodistribucija a.d. Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EDPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 135.393.964 134.040.403
Tekuća sredstva 14.819.298 29.471.798
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.852.019 5.432.286
Aktivna vremenska razgraničenja 148.524 327.745
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 150.213.262 163.512.201
Pasiva
Kapital 82.646.316 92.337.117
Osnovni kapital 15.795.899 15.795.899
Rezerve 8.803.771 8.795.485
Revalorizacione rezerve 35.709.904 39.390.765
Neraspoređeni dobitak 22.336.742 28.354.968
Rezervisanja 16.528.496 16.485.549
Dugoročne obaveze 21.687.401 21.306.121
Kratkoročne obaveze 29.351.049 33.383.414
Pasivna vremenska razgraničenja 803.587 606.025
Poslovna pasiva 150.213.262 163.512.201
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 48.000.256 46.457.478
EBITDA 7.978.722 7.897.022
Amortizacija 7.225.562 7.037.466
EBIT 753.160 859.556
Rashodi kamata 698.493 673.401
Dobitak prije poreza 54.667 186.155
Porezi iz dobitka -50.411 82.586
Neto dobitak 105.078 103.569
Prosječan broj zaposlenih 622,00 591,00
Prihod po zaposlenom 77.170,83 78.608,25
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.135.713 55.874.867
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 54.511.073 50.944.562
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.624.640 4.930.305
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.073.789 194.404
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.224.435 11.830.657
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -8.150.646 -11.636.253
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.470.837 13.638.079
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.525.098 2.378.611
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 945.739 11.259.468
Ukupni prilivi gotovine 62.680.339 69.707.350
Ukupni odlivi gotovine 66.260.606 65.153.830
Neto priliv (odliv) gotovine -3.580.267 4.553.520
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.432.286 878.766
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.852.019 5.432.286

Skraćeni finansijski pokazatelji [EDPL-R-A]

P/S 0,1106
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0067
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 50,5094
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,2321
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0642
Tržišna kapitalizacija 5.307.422
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,12%
Neto marža 0,22%
EBITDA marža 16,62%
Ukupan prihod 51.146.964