Elektrodistribucija a.d. Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EDPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 134.557.741 135.393.964
Tekuća sredstva 14.867.992 14.819.298
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.870.526 1.852.019
Aktivna vremenska razgraničenja 97.090 148.524
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 149.425.733 150.213.262
Pasiva
Kapital 83.175.736 82.646.316
Osnovni kapital 15.795.899 15.795.899
Rezerve 8.812.177 8.803.771
Revalorizacione rezerve 33.770.759 35.709.904
Neraspoređeni dobitak 24.796.901 22.336.742
Rezervisanja 17.623.187 16.528.496
Dugoročne obaveze 22.940.523 21.687.401
Kratkoročne obaveze 25.686.287 29.351.049
Pasivna vremenska razgraničenja 536.970 803.587
Poslovna pasiva 149.425.733 150.213.262
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 47.746.648 48.000.256
EBITDA 7.231.737 7.978.722
Amortizacija 5.204.481 7.225.562
EBIT 2.027.256 753.160
Rashodi kamata 1.250.167 698.493
Dobitak prije poreza 777.089 54.667
Porezi iz dobitka 247.669 -50.411
Neto dobitak 529.420 105.078
Prosječan broj zaposlenih 601,00 622,00
Prihod po zaposlenom 79.445,34 77.170,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 58.384.368 58.135.713
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 54.344.173 54.511.073
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.040.195 3.624.640
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.211.775 1.073.789
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.118.110 9.224.435
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 93.665 -8.150.646
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.470.837
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.115.353 2.525.098
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.115.353 945.739
Ukupni prilivi gotovine 60.596.143 62.680.339
Ukupni odlivi gotovine 60.577.636 66.260.606
Neto priliv (odliv) gotovine 18.507 -3.580.267
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.852.019 5.432.286
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.870.526 1.852.019

Skraćeni finansijski pokazatelji [EDPL-R-A]

P/S 0,0959
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0335
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,6525
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,2657
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0551
Tržišna kapitalizacija 4.580.811
Prinos na aktivu (ROA) 0,35%
Prinos na kapital (ROE) 0,64%
Neto marža 1,11%
EBITDA marža 15,15%
Ukupan prihod 51.140.435