Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EDPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 141.744.197 141.798.572
Tekuća sredstva 13.800.846 12.600.919
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 950.533 919.369
Aktivna vremenska razgraničenja 467.057 534.047
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 155.545.043 154.399.491
Pasiva
Kapital 87.754.793 86.596.746
Osnovni kapital 15.795.899 15.795.899
Rezerve 8.913.743 8.838.648
Revalorizacione rezerve 35.658.049 38.401.334
Neraspoređeni dobitak 27.387.102 23.560.865
Rezervisanja 19.282.850 19.058.873
Dugoročne obaveze 17.234.551 20.327.989
Kratkoročne obaveze 31.272.849 28.415.883
Pasivna vremenska razgraničenja 965.090 1.065.280
Poslovna pasiva 155.545.043 154.399.491
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 36.688.234 42.922.907
EBITDA 8.571.283 6.978.072
Amortizacija 6.216.572 5.136.773
EBIT 2.354.711 1.841.299
Rashodi kamata 896.077 927.277
Dobitak prije poreza 1.458.634 914.022
Porezi iz dobitka 300.587 -24.664
Neto dobitak 1.158.047 938.686
Prosječan broj zaposlenih 479,00 548,00
Prihod po zaposlenom 76.593,39 78.326,47
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 43.103.450 52.937.021
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 39.358.078 51.032.364
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.745.372 1.904.657
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 116.876 109.833
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 462.000 1.190.809
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -345.124 -1.080.976
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.250.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.369.084 7.024.838
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.369.084 -1.774.838
Ukupni prilivi gotovine 43.220.326 58.296.854
Ukupni odlivi gotovine 43.189.162 59.248.011
Neto priliv (odliv) gotovine 31.164 -951.157
Gotovina na početku obračunskog perioda 919.369 1.870.526
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 950.533 919.369

Skraćeni finansijski pokazatelji [EDPL-R-A]

P/S 0,0857
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0733
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,7144
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,5555
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0358
Tržišna kapitalizacija 3.143.384
Prinos na aktivu (ROA) 0,75%
Prinos na kapital (ROE) 1,33%
Neto marža 3,16%
EBITDA marža 23,36%
Ukupan prihod 39.060.651