Elmont a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELMT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.347.115 1.435.082
Tekuća sredstva 239.793 703.608
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 25 25
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.586.908 2.138.690
Pasiva
Kapital 1.214.657 1.676.091
Osnovni kapital 3.550.365 3.550.365
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 15.954 15.954
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 372.251 462.599
Pasivna vremenska razgraničenja 1.643
Poslovna pasiva 1.586.908 2.138.690
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 574 945
EBITDA -185.451 -4.927
Amortizacija 60.030 61.230
EBIT -245.481 -66.157
Rashodi kamata 218.683 0
Dobitak prije poreza -464.164 -66.157
Porezi iz dobitka -2.730 -3.001
Neto dobitak -461.434 -63.156
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 574,00 945,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 222.444 120.031
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 222.444 120.031
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 222.444 120.031
Ukupni odlivi gotovine 222.444 120.031
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 25 25
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 25 25

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELMT-R-A]

P/S 618,5303
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1300
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,7694
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3421
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2923
Tržišna kapitalizacija 355.036
Prinos na aktivu (ROA) -24,77%
Prinos na kapital (ROE) -31,92%
Neto marža -80.389,20%
EBITDA marža -32.308,54%
Ukupan prihod 36.816