Elmont a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELMT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.320.287 1.347.115
Tekuća sredstva 253.073 239.793
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9 25
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.573.360 1.586.908
Pasiva
Kapital 1.173.336 1.214.657
Osnovni kapital 3.550.365 3.550.365
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 15.954 15.954
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 400.024 372.251
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.573.360 1.586.908
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 574
EBITDA -14.494 -185.451
Amortizacija 40.241 60.030
EBIT -54.735 -245.481
Rashodi kamata 0 218.683
Dobitak prije poreza -54.735 -464.164
Porezi iz dobitka -13.414 -2.730
Neto dobitak -41.321 -461.434
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 574,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.000 222.444
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.016 222.444
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -16 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10.000 222.444
Ukupni odlivi gotovine 10.016 222.444
Neto priliv (odliv) gotovine -16 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 25 25
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9 25

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0116
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,1864
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3305
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2179
Tržišna kapitalizacija 255.626
Prinos na aktivu (ROA) -2,62%
Prinos na kapital (ROE) -3,46%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 32.086