Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 315.435 315.435
Tekuća sredstva 29.609 36.989
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 175 172
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 345.044 352.424
Pasiva
Kapital 27.274 34.499
Osnovni kapital 885.465 885.465
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 317.770 317.925
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 345.044 352.424
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 1.017
EBITDA -7.225 -34.330
Amortizacija 0 0
EBIT -7.225 -34.330
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -7.225 -34.330
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.225 -34.330
Prosječan broj zaposlenih 2,00
Prihod po zaposlenom 508,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.806 203.951
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.803 204.109
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3 -158
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 20.806 203.951
Ukupni odlivi gotovine 20.803 204.109
Neto priliv (odliv) gotovine 3 -158
Gotovina na početku obračunskog perioda 172 330
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 175 172

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELSR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0082
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -24,5111
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0308
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 6,4931
Tržišna kapitalizacija 177.093
Prinos na aktivu (ROA) -2,07%
Prinos na kapital (ROE) -23,39%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.403