Elvaco a.d. Bijeljina - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELVA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 18.370.944 18.580.068
Tekuća sredstva 2.678.462 3.158.851
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.583 8.377
Aktivna vremenska razgraničenja 29.808 33.762
Gubitak iznad visine kapitala 970.806
Poslovna aktiva 22.020.212 21.738.919
Pasiva
Kapital 712.383
Osnovni kapital 12.738.345 12.738.345
Rezerve
Revalorizacione rezerve 4.115.465 4.136.452
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.930.141 10.006.669
Kratkoročne obaveze 15.090.071 11.019.867
Pasivna vremenska razgraničenja 140
Poslovna pasiva 22.020.212 21.738.919
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 3.488.875 5.444.120
EBITDA -1.119.981 -1.776.135
Amortizacija 528.801 553.473
EBIT -1.648.782 -2.329.608
Rashodi kamata 34.407 1.001.103
Dobitak prije poreza -1.683.189 -3.330.711
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.683.189 -3.330.711
Prosječan broj zaposlenih 145,00 157,00
Prihod po zaposlenom 24.061,21 34.675,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.185.087 6.953.514
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.596.246 7.046.089
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 588.841 -92.575
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 90 733
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 319.676
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -319.586 733
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.807.479 950.797
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.076.528 860.066
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -269.049 90.731
Ukupni prilivi gotovine 6.992.656 7.905.044
Ukupni odlivi gotovine 6.992.450 7.906.155
Neto priliv (odliv) gotovine 206 -1.111
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.377 9.488
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.583 8.377

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELVA-R-A]

P/S 1,1538
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1321
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,3915
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.025.317
Prinos na aktivu (ROA) -7,69%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -48,24%
EBITDA marža -32,10%
Ukupan prihod 3.759.012