Elvaco a.d. Bijeljina - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELVA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 17.572.074 17.572.074
Tekuća sredstva 1.908.521 1.939.787
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 96.515 99.532
Aktivna vremenska razgraničenja 21.081 21.081
Gubitak iznad visine kapitala 14.572.859 14.622.800
Poslovna aktiva 34.053.454 34.134.661
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 12.738.345 12.738.345
Rezerve 4.115.465 4.115.465
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 107.028 57.087
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 29.058.146 29.058.146
Kratkoročne obaveze 4.995.308 5.076.515
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 34.053.454 34.134.661
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 49.941 57.391
Amortizacija 0 0
EBIT 49.941 57.391
Rashodi kamata 0 304
Dobitak prije poreza 49.941 57.087
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 49.941 57.087
Prosječan broj zaposlenih 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 232.966 344.517
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 235.983 244.985
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.017 99.532
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 232.966 344.517
Ukupni odlivi gotovine 235.983 244.985
Neto priliv (odliv) gotovine -3.017 99.532
Gotovina na početku obračunskog perioda 99.532
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 96.515 99.532

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELVA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0039
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 80,6015
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.025.317
Prinos na aktivu (ROA) 0,15%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 192.002