Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Mišića 25 A
Telefon + 387 51 551 034
Web
Email vodovodcelinac@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 89 0 89 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 91 0 91 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA ČELINAC 65,00097065,000970
TRIVIĆ MLADEN 10,00000010,000000
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 5,0000005,000000
SPASOJEVIĆ MIĆO 0,7096650,709665
TALIJAN ŽELJKO 0,6808770,680877
VUKOVIĆ ĐORĐO 0,6527360,652736
TRIVIĆ NEDELJKO 0,6527360,652736
SEJMANOVIĆ MILENKO 0,6527360,652736
SPASOJEVIĆ GORAN 0,6385040,638504
KOSTREŠEVIĆ TOMO 0,6029240,602924

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata