Fagmin a.d. Petrovo - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2009 2008
Aktiva
Stalna sredstva 1.478.843 1.491.263
Tekuća sredstva 2.074.694 2.075.150
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.501 2.115
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.553.537 3.566.413
Pasiva
Kapital 2.898.114 2.975.942
Osnovni kapital 2.996.192 2.996.192
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 655.423 590.471
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.553.537 3.566.413
Skraćeni bilans uspjeha 2009 2008
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -77.828 -20.250
Amortizacija 0 0
EBIT -77.828 -20.250
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -77.828 -20.250
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -77.828 -20.250
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2009 2008
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda