Famok a.d. Kostajnica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 127.169 146.014
Tekuća sredstva 1.299.634 1.305.512
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.713 7.628
Aktivna vremenska razgraničenja 259 259
Gubitak iznad visine kapitala 218.538 199.533
Poslovna aktiva 1.645.341 1.651.059
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.488.642 2.488.642
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.645.341 1.651.059
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.645.341 1.651.059
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 250
EBITDA -161 -15.584
Amortizacija 18.844 0
EBIT -19.005 -15.584
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -19.005 -15.584
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -19.005 -15.584
Prosječan broj zaposlenih 2,00
Prihod po zaposlenom 125,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.105 6.810
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.020 1.175
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.915 5.635
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.105 6.810
Ukupni odlivi gotovine 7.020 1.175
Neto priliv (odliv) gotovine -5.915 5.635
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.628 1.993
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.713 7.628