Fabrika alata za navoj a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 8.891.105 9.725.317
Tekuća sredstva 7.687.150 7.428.200
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.578.255 17.153.517
Pasiva
Kapital 8.055.391 11.214.244
Osnovni kapital 18.744.871 18.744.871
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.377 1.377
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.101.139 1.087.342
Kratkoročne obaveze 7.421.725 4.845.913
Pasivna vremenska razgraničenja 6.018
Poslovna pasiva 16.578.255 17.153.517
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 7.300.303 6.773.274
EBITDA -1.196.293 -284.919
Amortizacija 826.860 746.226
EBIT -2.023.153 -1.031.145
Rashodi kamata 1.135.700 96.530
Dobitak prije poreza -3.158.853 -1.127.675
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.158.853 -1.127.675
Prosječan broj zaposlenih 409,00 424,00
Prihod po zaposlenom 17.849,15 15.974,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda