Fabrika duvana a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 11.933.815 12.986.205
Tekuća sredstva 4.450.306 11.059.985
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 18.023 1.742.921
Aktivna vremenska razgraničenja 183.431
Gubitak iznad visine kapitala 39.340.229 33.740.987
Poslovna aktiva 55.724.350 57.787.177
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 12.013.237 12.013.237
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.375.312 5.375.312
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 236.497 961.378
Dugoročne obaveze 31.200.536 31.594.416
Kratkoročne obaveze 24.287.317 25.231.383
Pasivna vremenska razgraničenja 267.521 1.154.895
Poslovna pasiva 55.724.350 57.787.177
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 954.365 23.366.612
EBITDA -5.366.953 -3.969.019
Amortizacija 960.234 1.187.918
EBIT -6.327.187 -5.156.937
Rashodi kamata 0 5.718
Dobitak prije poreza -6.327.187 -5.162.655
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.327.187 -5.162.655
Prosječan broj zaposlenih 44,00 281,00
Prihod po zaposlenom 21.690,11 83.155,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.328.000 57.012.990
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.552.898 54.003.758
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.224.898 3.009.232
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -16.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000 978.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.501.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000 -2.523.000
Ukupni prilivi gotovine 4.828.000 57.990.990
Ukupni odlivi gotovine 6.552.898 57.520.758
Neto priliv (odliv) gotovine -1.724.898 470.232
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.742.921 1.272.689
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 18.023 1.742.921