Fabrika dijelova i sklopova a.d. Ljubija

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FDIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 2.043.236 2.043.236
Tekuća sredstva 28.589 43.816
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.801 5.138
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.071.825 2.087.052
Pasiva
Kapital 1.547.491 1.618.338
Osnovni kapital 1.511.580 1.511.580
Rezerve
Revalorizacione rezerve 720.349 720.349
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 524.334 468.714
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.071.825 2.087.052
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 16.789 17.164
EBITDA -68.372 -36.395
Amortizacija 0 0
EBIT -68.372 -36.395
Rashodi kamata 2.475 1.411
Dobitak prije poreza -70.847 -37.806
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -70.847 -37.806
Prosječan broj zaposlenih 13,00 13,00
Prihod po zaposlenom 1.291,46 1.320,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [FDIS-R-A]

P/S 4,5017
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0469
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0668
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0238
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0488
Tržišna kapitalizacija 75.579
Prinos na aktivu (ROA) -3,41%
Prinos na kapital (ROE) -4,48%
Neto marža -421,98%
EBITDA marža -407,24%
Ukupan prihod 16.792