Fabrika dijelova i sklopova a.d. Ljubija

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FDIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.043.236 2.043.236
Tekuća sredstva 61.089 31.089
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.301 4.301
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.104.325 2.074.325
Pasiva
Kapital 1.593.452 1.566.471
Osnovni kapital 1.511.580 1.511.580
Rezerve
Revalorizacione rezerve 720.349 720.349
Neraspoređeni dobitak 26.981 10.307
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 510.873 507.854
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.104.325 2.074.325
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 29.979 11.452
Amortizacija 0 0
EBIT 29.979 11.452
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 29.979 11.452
Porezi iz dobitka 2.998 1.145
Neto dobitak 26.981 10.307
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.144
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -7.144
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 12.000
Ukupni odlivi gotovine 19.144
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -7.144
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.301 11.445
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.301 4.301

Skraćeni finansijski pokazatelji [FDIS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0178
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,8012
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0542
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0474
Tržišna kapitalizacija 75.579
Prinos na aktivu (ROA) 1,29%
Prinos na kapital (ROE) 1,71%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 30.000