Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FDIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.043.236 2.043.236
Tekuća sredstva 37.589 41.089
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.801 14.301
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.080.825 2.084.325
Pasiva
Kapital 1.587.292 1.587.334
Osnovni kapital 1.511.580 1.511.580
Rezerve
Revalorizacione rezerve 720.349 720.349
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 493.533 496.991
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.080.825 2.084.325
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -42 -10.745
Amortizacija 0 0
EBIT -42 -10.745
Rashodi kamata 0 480
Dobitak prije poreza -42 -11.225
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42 -11.225
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 30.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.500 19.095
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.500 10.905
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 905
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -905
Ukupni prilivi gotovine 30.000
Ukupni odlivi gotovine 3.500 20.000
Neto priliv (odliv) gotovine -3.500 10.000
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.301 4.301
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.801 14.301

Skraćeni finansijski pokazatelji [FDIS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1.799,5000
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0501
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0476
Tržišna kapitalizacija 75.579
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) 0,00%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod