Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 2.320 20.461
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 542 18.198
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.767.733 2.747.223
Bilansna aktiva 2.770.053 2.767.684
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 3.500.204 3.500.204
Rezerve 14.107 14.107
Revalorizacione rezerve 1.396.421 1.396.421
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.770.053 2.767.684
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.770.053 2.767.684
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -20.379 -45.613
Amortizacija 0 0
EBIT -20.379 -45.613
Rashodi kamata 131 4
Dobitak prije poreza -20.510 -45.617
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -20.510 -45.617
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.848 3.318
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.504 606.758
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -17.656 -603.440
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.848 3.318
Ukupni odlivi gotovine 20.504 606.758
Neto priliv (odliv) gotovine -17.656 -603.440
Gotovina na početku obračunskog perioda 18.198 621.638
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 542 18.198

Skraćeni finansijski pokazatelji [FGUM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0059
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -16,7245
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 343.020
Prinos na aktivu (ROA) -0,74%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod