Akcionarsko društvo za proizvodnju i preradu tkanina Trnovo

Podaci o emitentu

Adresa Trovo bb
Telefon + 387 62 672 123
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 137 0 137 12,14 0,00 12,14
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 2 3 15,00 42,86 57,86
> 25% 0 1 1 0,00 30,00 30,00
UKUPNO 138 3 141 27,14 72,86 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"TRANZIT" MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA I TRANSPORT D.O.O. 29,99990729,999907
MARTINI JOŽEF 24,98387324,983873
SAGMEISTER BOŠTJAN 17,87847217,878472
ĆUK DEJAN 15,00002015,000020
TRUSTEGIC DOO ISTOČNA ILIDŽA 4,9024684,902468
ZELJAJA MILIVOJE 0,6142160,614216
PEJIĆ GOSPAVA 0,6142160,614216
MAJDOV LJUBIŠA 0,6142160,614216
MIŠOVIĆ MIROSLAV 0,5207730,520773
VLAŠKI ALEKSA 0,3071300,307130

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Ćuk direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jožef Martini predsjednik
Josip Goluža zamjenik predsjednika
Slobodan Mrkaja član
Vojo Paurača član
Zoran Ćuk član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Harun Hočanin predsjednik
Vila Bjelica zamjenik predsjednika
Jelenka Blagojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata