Famod a.d. Zvornik - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 5.174.242
Tekuća sredstva 296.124 916
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 293.724 800
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.761.242
Poslovna aktiva 296.124 6.936.400
Pasiva
Kapital 1.675
Osnovni kapital 2.476.439
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.675
Rezervisanja 2.228.775
Dugoročne obaveze 830.434
Kratkoročne obaveze 294.449 3.877.191
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 296.124 6.936.400
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.711 -51.806
Amortizacija 0 0
EBIT 1.711 -51.806
Rashodi kamata 36 0
Dobitak prije poreza 1.675 -51.806
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.675 -51.806
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 407.500 8.611
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 114.576 10.000
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 292.924 -1.389
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 407.500 8.611
Ukupni odlivi gotovine 114.576 10.000
Neto priliv (odliv) gotovine 292.924 -1.389
Gotovina na početku obračunskog perioda 800 2.189
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 293.724 800