Fabrika mašina i odlivaka a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 4.389.167 4.654.760
Tekuća sredstva 2.175.545 2.412.785
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.564.712 7.067.545
Pasiva
Kapital 2.820.666 3.970.542
Osnovni kapital 9.890.615 9.890.615
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 348.760 330.640
Kratkoročne obaveze 3.394.354 2.765.483
Pasivna vremenska razgraničenja 932 880
Poslovna pasiva 6.564.712 7.067.545
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 834.659 894.486
EBITDA -624.974 -499.019
Amortizacija 268.239 272.762
EBIT -893.213 -771.781
Rashodi kamata 256.663 21.773
Dobitak prije poreza -1.149.876 -793.554
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.149.876 -793.554
Prosječan broj zaposlenih 87,42 94,20
Prihod po zaposlenom 9.547,69 9.495,61
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda