Fabrika otkovaka i armature a.d. Bileća - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2009 2008
Aktiva
Stalna sredstva 28.714.219 28.684.709
Tekuća sredstva 1.721.035 2.154.643
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 363 14.313
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 30.435.254 30.839.352
Pasiva
Kapital 24.280.948 25.019.770
Osnovni kapital 30.200.791 30.200.791
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.320.347 5.320.347
Neraspoređeni dobitak 4.917
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.152.990 1.152.990
Kratkoročne obaveze 5.001.316 4.666.592
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 30.435.254 30.839.352
Skraćeni bilans uspjeha 2009 2008
Prihod od prodaje 239.199 534.966
EBITDA -643.950 175.605
Amortizacija 86.717 107.246
EBIT -730.667 68.359
Rashodi kamata 8.155 62.896
Dobitak prije poreza -738.822 5.463
Porezi iz dobitka 0 546
Neto dobitak -738.822 4.917
Prosječan broj zaposlenih 135,00 140,00
Prihod po zaposlenom 1.771,84 3.821,19
Skraćeni bilans novčanih tokova 2009 2008
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda