Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 654.620 565.115
Tekuća sredstva 344.766 326.034
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 23.725 14.233
Kratkoročna razgraničenja 71.718 27.628
Bilansna aktiva 999.386 891.149
Pasiva
Kapital 544.492 525.927
Osnovni kapital 1.593.932 1.593.932
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 91.277 72.712
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 96.677 13.697
Kratkoročne obaveze 358.217 351.525
Kratkoročna razgraničenja 11.977 11.975
Bilansna pasiva 999.386 891.149
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 928.747 561.887
EBITDA 91.519 61.227
Amortizacija 65.983 49.738
EBIT 25.536 11.489
Rashodi kamata 4.043 745
Dobitak prije poreza 21.493 10.744
Porezi iz dobitka 4.849 2.928
Neto dobitak 16.644 7.816
Prosječan broj zaposlenih 6,00 5,00
Prihod po zaposlenom 154.791,17 112.377,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 817.492 429.200
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 819.809 431.692
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.317 -2.492
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.809 12.573
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.410
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.809 9.163
Ukupni prilivi gotovine 829.301 441.773
Ukupni odlivi gotovine 819.809 435.102
Neto priliv (odliv) gotovine 9.492 6.671
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.233 7.562
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 23.725 14.233

Skraćeni finansijski pokazatelji [FRKS-R-A]

P/S 0,0858
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0104
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,7883
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3416
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1464
Tržišna kapitalizacija 79.697
Prinos na aktivu (ROA) 1,76%
Prinos na kapital (ROE) 3,11%
Neto marža 1,79%
EBITDA marža 9,85%
Ukupan prihod 936.992