Gacko UIT a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GACK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 2.609.483 2.763.273
Tekuća sredstva 306.722 295.699
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.377 2.525
Aktivna vremenska razgraničenja 8.976 12.471
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.916.205 3.058.972
Pasiva
Kapital 885.061 1.300.430
Osnovni kapital 4.300.679 4.300.679
Rezerve
Revalorizacione rezerve 10.961 10.961
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 200.474 543.191
Kratkoročne obaveze 1.830.670 1.215.351
Pasivna vremenska razgraničenja 513 2.000
Poslovna pasiva 2.916.205 3.058.972
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 908.926 1.095.764
EBITDA -230.834 -392.754
Amortizacija 187.631 224.263
EBIT -418.465 -617.017
Rashodi kamata 28.223 15.179
Dobitak prije poreza -446.688 -632.196
Porezi iz dobitka -31.319 -43.820
Neto dobitak -415.369 -588.376
Prosječan broj zaposlenih 63,00 83,00
Prihod po zaposlenom 14.427,40 13.201,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.203.622 1.305.316
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.190.976 1.613.767
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 12.646 -308.451
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 249.506
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 249.506
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 51.400 127.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 57.194 76.325
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.794 50.675
Ukupni prilivi gotovine 1.255.022 1.681.822
Ukupni odlivi gotovine 1.248.170 1.690.092
Neto priliv (odliv) gotovine 6.852 -8.270
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.525 10.795
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.377 2.525

Skraćeni finansijski pokazatelji [GACK-R-A]

P/S 0,6150
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0966
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3457
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2058
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6316
Tržišna kapitalizacija 558.973
Prinos na aktivu (ROA) -13,90%
Prinos na kapital (ROE) -38,01%
Neto marža -45,70%
EBITDA marža -25,40%
Ukupan prihod 953.863