KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GCGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.360.264 1.748.993
Tekuća sredstva 1.675.223 1.339.490
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.841 10.396
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.035.487 3.088.483
Pasiva
Kapital 2.331.208 1.963.612
Osnovni kapital 313.186 313.186
Rezerve 26.577 26.341
Revalorizacione rezerve 1.427.822 1.081.140
Neraspoređeni dobitak 563.623 542.945
Rezervisanja 19.134 17.178
Dugoročne obaveze 810.660 1.172
Kratkoročne obaveze 874.485 1.106.521
Pasivna vremenska razgraničenja 5.221 7.031
Poslovna pasiva 4.035.487 3.088.483
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.143.590 2.794.098
EBITDA 196.994 154.056
Amortizacija 170.963 130.734
EBIT 26.031 23.322
Rashodi kamata 24.084 10.567
Dobitak prije poreza 1.947 12.755
Porezi iz dobitka -18.967 8.041
Neto dobitak 20.914 4.714
Prosječan broj zaposlenih 96,00 92,00
Prihod po zaposlenom 32.745,73 30.370,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.476.602 3.177.374
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.543.480 3.059.828
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -66.878 117.546
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 145
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 790.935 7.572
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -790.790 -7.572
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 900.900
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 39.787 125.782
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 861.113 -125.782
Ukupni prilivi gotovine 4.377.647 3.177.374
Ukupni odlivi gotovine 4.374.202 3.193.182
Neto priliv (odliv) gotovine 3.445 -15.808
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.396 26.204
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13.841 10.396

Skraćeni finansijski pokazatelji [GCGR-R-A]

P/S 0,0498
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0668
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,4875
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 7,4435
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0672
Tržišna kapitalizacija 156.593
Prinos na aktivu (ROA) 0,59%
Prinos na kapital (ROE) 0,97%
Neto marža 0,67%
EBITDA marža 6,27%
Ukupan prihod 3.591.477