Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 2.101.432 2.239.248
Tekuća sredstva 2.165.817 1.990.950
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 124.715 124.301
Kratkoročna razgraničenja 378 168
Bilansna aktiva 4.267.249 4.230.198
Pasiva
Kapital 2.003.539 2.000.435
Osnovni kapital 313.186 313.186
Rezerve 29.415 29.348
Revalorizacione rezerve 1.305.439 1.305.439
Neraspoređeni dobitak 355.499 352.462
Rezervisanja 22.911 8.751
Dugoročne obaveze 1.367.906 1.542.284
Kratkoročne obaveze 827.717 637.675
Kratkoročna razgraničenja 104.773
Bilansna pasiva 4.267.249 4.230.198
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 4.412.430 3.691.690
EBITDA 235.437 214.572
Amortizacija 169.708 148.665
EBIT 65.729 65.907
Rashodi kamata 56.700 64.573
Dobitak prije poreza 9.029 1.334
Porezi iz dobitka 5.926 0
Neto dobitak 3.103 1.334
Prosječan broj zaposlenih 103,00 103,00
Prihod po zaposlenom 42.839,13 35.841,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.707.487 4.208.384
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.545.848 4.019.223
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 161.639 189.161
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 43.616 990
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 36.401 284.925
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.215 -283.935
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 168.440 162.703
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -168.440 -162.703
Ukupni prilivi gotovine 4.751.103 4.209.374
Ukupni odlivi gotovine 4.750.689 4.466.851
Neto priliv (odliv) gotovine 414 -257.477
Gotovina na početku obračunskog perioda 124.301 381.778
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 124.715 124.301

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [GCGR-R-A]

P/S 0,1050
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0099
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 149,3765
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 6,3973
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2313
Tržišna kapitalizacija 463.515
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,15%
Neto marža 0,07%
EBITDA marža 5,34%
Ukupan prihod 4.641.503
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.