KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GCGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.247.618 2.360.264
Tekuća sredstva 1.608.897 1.675.223
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.543 13.841
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.856.515 4.035.487
Pasiva
Kapital 2.211.139 2.331.208
Osnovni kapital 313.186 313.186
Rezerve 27.623 26.577
Revalorizacione rezerve 1.303.639 1.427.822
Neraspoređeni dobitak 566.691 563.623
Rezervisanja 14.964 19.134
Dugoročne obaveze 659.461 810.660
Kratkoročne obaveze 970.951 874.485
Pasivna vremenska razgraničenja 5.863 5.221
Poslovna pasiva 3.856.515 4.035.487
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.221.746 3.143.590
EBITDA 74.730 196.994
Amortizacija 160.127 170.963
EBIT -85.397 26.031
Rashodi kamata 35.298 24.084
Dobitak prije poreza -120.695 1.947
Porezi iz dobitka -626 -18.967
Neto dobitak -120.069 20.914
Prosječan broj zaposlenih 101,00 96,00
Prihod po zaposlenom 31.898,48 32.745,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.888.965 3.476.602
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.771.854 3.543.480
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 117.111 -66.878
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 666 145
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 27.736 790.935
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -27.070 -790.790
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 900.900
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 98.339 39.787
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -98.339 861.113
Ukupni prilivi gotovine 3.889.631 4.377.647
Ukupni odlivi gotovine 3.897.929 4.374.202
Neto priliv (odliv) gotovine -8.298 3.445
Gotovina na početku obračunskog perioda 13.841 10.396
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.543 13.841

Skraćeni finansijski pokazatelji [GCGR-R-A]

P/S 0,0486
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3834
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3042
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 7,0601
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0708
Tržišna kapitalizacija 156.593
Prinos na aktivu (ROA) -3,04%
Prinos na kapital (ROE) -5,29%
Neto marža -3,73%
EBITDA marža 2,32%
Ukupan prihod 3.455.202