Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 1.614.237 1.659.625
Tekuća sredstva 2.436.446 2.339.078
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 864.005 1.091.866
Kratkoročna razgraničenja 90.583 113.012
Bilansna aktiva 4.050.683 3.998.703
Pasiva
Kapital 1.580.220 1.450.215
Osnovni kapital 2.848.576 2.848.576
Rezerve
Revalorizacione rezerve 217.915 217.915
Neraspoređeni dobitak 130.005 21.449
Rezervisanja 166.600 212.629
Dugoročne obaveze 1.696.500 1.696.500
Kratkoročne obaveze 607.363 639.359
Kratkoročna razgraničenja 63.165 68.365
Bilansna pasiva 4.050.683 3.998.703
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 3.106.611 2.604.887
EBITDA 213.117 98.537
Amortizacija 82.621 76.611
EBIT 130.496 21.926
Rashodi kamata 491 477
Dobitak prije poreza 130.005 21.449
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 130.005 21.449
Prosječan broj zaposlenih 74,00 79,00
Prihod po zaposlenom 41.981,23 32.973,25
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.939.124 3.449.734
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.133.746 3.592.852
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -194.622 -143.118
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 33.239 39.774
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -33.239 -39.774
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.939.124 3.449.734
Ukupni odlivi gotovine 4.166.985 3.632.626
Neto priliv (odliv) gotovine -227.861 -182.892
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.091.866 1.274.758
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 864.005 1.091.866

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [GLSS-R-A]

P/S 0,2934
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0456
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,0116
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5547
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5768
Tržišna kapitalizacija 911.544
Prinos na aktivu (ROA) 3,23%
Prinos na kapital (ROE) 8,58%
Neto marža 4,18%
EBITDA marža 6,86%
Ukupan prihod 3.744.005
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.