Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GLST-R-A 20166.9.2021.550.0000,2904   27.9.2021.24.9.2021.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.901.364 2.999.281
Tekuća sredstva 7.275.092 6.504.354
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.958.796 2.213.525
Kratkoročna razgraničenja 72.269 67.769
Bilansna aktiva 10.176.456 9.503.635
Pasiva
Kapital 6.474.445 5.646.789
Osnovni kapital 1.893.618 1.893.618
Rezerve 1.357.462 1.317.156
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.223.365 2.436.015
Rezervisanja 73.343 101.478
Dugoročne obaveze 558.207 558.207
Kratkoročne obaveze 3.070.461 3.197.161
Kratkoročna razgraničenja 11.303
Bilansna pasiva 10.176.456 9.503.635
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 28.477.946 26.959.809
EBITDA 1.092.108 1.013.855
Amortizacija 166.759 206.027
EBIT 925.349 807.828
Rashodi kamata 49 1.708
Dobitak prije poreza 925.300 806.120
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 925.300 806.120
Prosječan broj zaposlenih 220,00 243,00
Prihod po zaposlenom 129.445,21 110.945,72
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 42.061.047 38.904.396
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 41.256.903 38.364.699
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 804.144 539.697
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.380 8.386
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 67.253 22.797
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -58.873 -14.411
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 42.069.427 38.912.782
Ukupni odlivi gotovine 41.324.156 38.387.496
Neto priliv (odliv) gotovine 745.271 525.286
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.213.525 1.688.239
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.958.796 2.213.525

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLST-R-A]

P/S 0,0944
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,4886
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,9060
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,4191
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4153
Tržišna kapitalizacija 2.688.938
Prinos na aktivu (ROA) 9,40%
Prinos na kapital (ROE) 15,27%
Neto marža 3,25%
EBITDA marža 3,83%
Ukupan prihod 28.908.455