Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 163.414 163.414
Tekuća sredstva 4.032.875 4.041.453
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 121 110
Kratkoročna razgraničenja 168.948 168.948
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 4.196.289 4.204.867
Pasiva
Kapital 121.782 173.400
Osnovni kapital 879.919 879.919
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 119.969
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.074.507 4.031.467
Kratkoročna razgraničenja 149.604 149.604
Bilansna pasiva 4.196.289 4.204.867
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -51.619 -54.460
Amortizacija 0 0
EBIT -51.619 -54.460
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -51.619 -54.460
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -51.619 -54.460
Prosječan broj zaposlenih 1,00 7,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 110 110
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 11
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 121 110

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0819
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,4416
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1933
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0349
Tržišna kapitalizacija 126.033
Prinos na aktivu (ROA) -1,23%
Prinos na kapital (ROE) -34,97%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0