Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRDP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 10.212.499 10.463.818
Tekuća sredstva 5.773.269 5.241.132
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 727.205 142.142
Aktivna vremenska razgraničenja 68.958 122.995
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.985.768 15.704.950
Pasiva
Kapital 10.363.397 9.239.026
Osnovni kapital 3.448.947 3.448.947
Rezerve 2.052.766 2.052.766
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.861.684 3.737.313
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.248.364 1.793.102
Kratkoročne obaveze 4.374.007 4.672.822
Pasivna vremenska razgraničenja 31.824 11.764
Poslovna pasiva 15.985.768 15.704.950
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 16.225.359 14.727.280
EBITDA 2.105.793 1.404.832
Amortizacija 557.957 546.705
EBIT 1.547.836 858.127
Rashodi kamata 265.629 271.916
Dobitak prije poreza 1.282.207 586.211
Porezi iz dobitka 157.836 35.684
Neto dobitak 1.124.371 550.527
Prosječan broj zaposlenih 125,00 123,00
Prihod po zaposlenom 129.802,87 119.733,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.744.104 17.692.320
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.174.253 14.870.707
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.569.851 2.821.613
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 28.030 21.181
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 342.687 610.254
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -314.657 -589.073
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.780.000 339.543
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.450.131 2.568.523
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -670.131 -2.228.980
Ukupni prilivi gotovine 20.552.134 18.053.044
Ukupni odlivi gotovine 19.967.071 18.049.484
Neto priliv (odliv) gotovine 585.063 3.560
Gotovina na početku obračunskog perioda 142.142 138.582
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 727.205 142.142

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDP-R-A]

P/S 0,1864
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3272
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,6897
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,0155
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2918
Tržišna kapitalizacija 3.024.272
Prinos na aktivu (ROA) 7,10%
Prinos na kapital (ROE) 11,47%
Neto marža 6,93%
EBITDA marža 12,98%
Ukupan prihod 17.093.253