Grafosemberija a.d. Bijeljina - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GSMB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 72.240 98.679
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.102 25.191
Aktivna vremenska razgraničenja 5.179 5.179
Gubitak iznad visine kapitala 312.541 308.504
Poslovna aktiva 384.781 407.183
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.302.956 1.302.956
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 384.781 407.183
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 384.781 407.183
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -3.724 -29.712
Amortizacija 0 0
EBIT -3.724 -29.712
Rashodi kamata 313 0
Dobitak prije poreza -4.037 -29.712
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.037 -29.712
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.016 20.932
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.105 28.240
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -17.089 -7.308
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 9.016 20.932
Ukupni odlivi gotovine 26.105 28.240
Neto priliv (odliv) gotovine -17.089 -7.308
Gotovina na početku obračunskog perioda 25.191 32.499
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.102 25.191

Skraćeni finansijski pokazatelji [GSMB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0031
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -26,7885
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 108.145
Prinos na aktivu (ROA) -1,02%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 86