Gradska toplana a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GTDO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.841.970 8.037.806
Tekuća sredstva 8.076.914 8.075.325
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 193.573 86.438
Aktivna vremenska razgraničenja 31.153 30.575
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.918.884 16.113.131
Pasiva
Kapital 9.458.458 9.441.146
Osnovni kapital 7.703.489 7.703.489
Rezerve 1.524.022 1.878.034
Revalorizacione rezerve 213.635 213.635
Neraspoređeni dobitak 31.566
Rezervisanja 778.311 844.050
Dugoročne obaveze 776.307 808.363
Kratkoročne obaveze 4.905.808 5.019.572
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 15.918.884 16.113.131
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 8.061.974 7.318.699
EBITDA 758.030 288.521
Amortizacija 635.017 600.899
EBIT 123.013 -312.378
Rashodi kamata 91.447 41.634
Dobitak prije poreza 31.566 -354.012
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 31.566 -354.012
Prosječan broj zaposlenih 130,00 136,00
Prihod po zaposlenom 62.015,18 53.813,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.111.613 8.122.459
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.888.420 9.019.173
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.776.807 -896.714
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 367.821
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 367.821 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.993.903 749.374
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.477.782 208.012
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.516.121 541.362
Ukupni prilivi gotovine 16.473.337 8.871.833
Ukupni odlivi gotovine 16.366.202 9.227.185
Neto priliv (odliv) gotovine 107.135 -355.352
Gotovina na početku obračunskog perioda 86.438 441.790
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 193.573 86.438

Skraćeni finansijski pokazatelji [GTDO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0041
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2278
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,20%
Prinos na kapital (ROE) 0,33%
Neto marža 0,39%
EBITDA marža 9,40%
Ukupan prihod 8.479.434