Gradska toplana a.d. Doboj

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GTDO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 8.037.806 7.033.474
Tekuća sredstva 8.075.325 7.595.913
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 86.438 441.790
Aktivna vremenska razgraničenja 30.575 21.545
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.113.131 14.629.387
Pasiva
Kapital 9.441.146 9.795.158
Osnovni kapital 7.703.489 7.703.489
Rezerve 1.878.034 2.288.609
Revalorizacione rezerve 213.635 213.635
Neraspoređeni dobitak 37.174
Rezervisanja 844.050 911.088
Dugoročne obaveze 808.363 978.846
Kratkoročne obaveze 5.019.572 2.944.295
Pasivna vremenska razgraničenja 106.812
Poslovna pasiva 16.113.131 14.629.387
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 7.318.699 6.702.345
EBITDA 288.521 317.701
Amortizacija 600.899 694.971
EBIT -312.378 -377.270
Rashodi kamata 41.634 70.479
Dobitak prije poreza -354.012 -447.749
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -354.012 -447.749
Prosječan broj zaposlenih 136,00 113,00
Prihod po zaposlenom 53.813,96 59.312,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.122.459 8.185.779
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.019.173 8.664.681
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -896.714 -478.902
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 673.130
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 673.130
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 749.374
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 208.012 250.624
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 541.362 -250.624
Ukupni prilivi gotovine 8.871.833 8.858.909
Ukupni odlivi gotovine 9.227.185 8.915.305
Neto priliv (odliv) gotovine -355.352 -56.396
Gotovina na početku obračunskog perioda 441.790 498.186
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 86.438 441.790

Skraćeni finansijski pokazatelji [GTDO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0460
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2256
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -2,30%
Prinos na kapital (ROE) -3,68%
Neto marža -4,84%
EBITDA marža 3,94%
Ukupan prihod 7.763.712