Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HELV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HELV-R-A 20154.11.2016.463.5300,0045  1.12.2016.25.11.2016.24.11.2016.
HELV-R-A 201326.9.2014.975.2140,0095  1.11.2014.26.10.2014.22.10.2014.
HELV-R-A 201026.8.2011.3.364.6500,0329  1.10.2011.26.9.2011.22.9.2011.
HELV-R-A 200916.7.2010.2.722.4040,0266  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HELV-R-A 2005 53.7940,0018  1.2.2007.22.12.2006.20.12.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 259.120.719 266.216.569
Tekuća sredstva 20.303.051 11.907.900
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 271.090 450.873
Aktivna vremenska razgraničenja 352.481 76.200
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 279.423.770 278.124.469
Pasiva
Kapital 251.067.624 246.977.954
Osnovni kapital 102.354.487 102.354.487
Rezerve 53.000.600 52.853.687
Revalorizacione rezerve 69.429.848 70.861.628
Neraspoređeni dobitak 26.282.689 20.908.152
Rezervisanja 7.291.334 7.157.084
Dugoročne obaveze 16.832.061 18.958.723
Kratkoročne obaveze 4.232.751 5.030.708
Pasivna vremenska razgraničenja 135.995 118.895
Poslovna pasiva 279.423.770 278.124.469
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 20.453.489 16.796.662
EBITDA 11.585.009 8.374.194
Amortizacija 6.051.008 5.454.841
EBIT 5.534.001 2.919.353
Rashodi kamata 950.198 631.373
Dobitak prije poreza 4.583.803 2.287.980
Porezi iz dobitka 494.134 451.568
Neto dobitak 4.089.669 1.836.412
Prosječan broj zaposlenih 160,00 142,00
Prihod po zaposlenom 127.834,31 118.286,35
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.630.616 15.740.190
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.013.719 13.767.705
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.616.897 1.972.485
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 949.274 1.341.177
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.268.928 12.614.598
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -319.654 -11.273.421
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.477.026 255.757
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.477.026 9.744.243
Ukupni prilivi gotovine 17.579.890 27.081.367
Ukupni odlivi gotovine 17.759.673 26.638.060
Neto priliv (odliv) gotovine -179.783 443.307
Gotovina na početku obračunskog perioda 450.873 7.566
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 271.090 450.873

Skraćeni finansijski pokazatelji [HELV-R-A]

P/S 2,2719
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0400
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,3625
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4529
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1851
Tržišna kapitalizacija 46.468.937
Prinos na aktivu (ROA) 1,47%
Prinos na kapital (ROE) 1,64%
Neto marža 19,99%
EBITDA marža 56,64%
Ukupan prihod 21.594.273