Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HELV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HELV-R-A 20154.11.2016.463.5300,0045  1.12.2016.25.11.2016.24.11.2016.
HELV-R-A 201326.9.2014.975.2140,0095  1.11.2014.26.10.2014.22.10.2014.
HELV-R-A 201026.8.2011.3.364.6500,0329  1.10.2011.26.9.2011.22.9.2011.
HELV-R-A 200916.7.2010.2.722.4040,0266  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HELV-R-A 2005 53.7940,0018  1.2.2007.22.12.2006.20.12.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 266.216.569 261.951.843
Tekuća sredstva 11.907.900 7.548.016
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 450.873 7.566
Aktivna vremenska razgraničenja 76.200 254.028
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 278.124.469 269.499.859
Pasiva
Kapital 246.977.954 245.141.541
Osnovni kapital 102.354.487 102.354.487
Rezerve 52.853.687 52.853.687
Revalorizacione rezerve 70.861.628 71.997.867
Neraspoređeni dobitak 20.908.152 21.546.993
Rezervisanja 7.157.084 7.005.505
Dugoročne obaveze 18.958.723 10.890.349
Kratkoročne obaveze 5.030.708 6.462.464
Pasivna vremenska razgraničenja 118.895 418.213
Poslovna pasiva 278.124.469 269.499.859
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 16.796.662 10.962.776
EBITDA 8.374.194 3.312.306
Amortizacija 5.454.841 5.391.937
EBIT 2.919.353 -2.079.631
Rashodi kamata 631.373 984.275
Dobitak prije poreza 2.287.980 -3.063.906
Porezi iz dobitka 451.568 547.587
Neto dobitak 1.836.412 -3.611.493
Prosječan broj zaposlenih 142,00 128,00
Prihod po zaposlenom 118.286,35 85.646,69
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.740.190 17.846.247
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.767.705 9.740.220
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.972.485 8.106.027
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.341.177 1.398.902
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 12.614.598 9.284.208
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -11.273.421 -7.885.306
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000.000 2.983
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 255.757 273.534
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.744.243 -270.551
Ukupni prilivi gotovine 27.081.367 19.248.132
Ukupni odlivi gotovine 26.638.060 19.297.962
Neto priliv (odliv) gotovine 443.307 -49.830
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.566 57.396
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 450.873 7.566

Skraćeni finansijski pokazatelji [HELV-R-A]

P/S 2,0109
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0179
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,3929
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4130
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1368
Tržišna kapitalizacija 33.776.981
Prinos na aktivu (ROA) 0,67%
Prinos na kapital (ROE) 0,75%
Neto marža 10,93%
EBITDA marža 49,86%
Ukupan prihod 18.111.891