Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HETR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HETR-R-A 201523.12.2016.1.075.9050,0028  1.2.2017.16.1.2017.13.1.2017.
HETR-R-A 20145.11.2015.5.018.6320,0130  12.12.2015.27.11.2015.26.11.2015.
HETR-R-A 201326.8.2014.10.114.5730,0263  3.10.2014.16.9.2014.12.9.2014.
HETR-R-A 20124.10.2013.7.413.2950,0192  18.11.2013.4.11.2013.31.10.2013.
HETR-R-A 201014.10.2011.9.276.7490,0241  23.11.2011.7.11.2011.3.11.2011.
HETR-R-A 200916.7.2010.6.534.4990,0170  13.9.2010.19.8.2010.17.8.2010.
HETR-R-A 2006 2.459.6190,0061  22.1.2008.21.1.2008.17.1.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 965.887.961 952.972.589
Tekuća sredstva 5.543.739 38.091.947
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 404.813 1.059.551
Aktivna vremenska razgraničenja 2.967.560 1.777.569
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 971.431.700 991.064.536
Pasiva
Kapital 916.700.496 929.924.131
Osnovni kapital 388.737.277 388.737.277
Rezerve 169.679.234 169.236.753
Revalorizacione rezerve 317.131.434 319.580.131
Neraspoređeni dobitak 54.220.026 52.369.970
Rezervisanja 24.476.359 25.953.377
Dugoročne obaveze 15.358.764 17.817.980
Kratkoročne obaveze 14.896.081 17.369.048
Pasivna vremenska razgraničenja 3.158 2.734
Poslovna pasiva 971.431.700 991.064.536
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 37.063.989 66.457.177
EBITDA 5.867.740 24.925.657
Amortizacija 15.839.319 16.303.008
EBIT -9.971.579 8.622.649
Rashodi kamata 517.125 550.847
Dobitak prije poreza -10.488.704 8.071.802
Porezi iz dobitka 2.578.771 2.540.798
Neto dobitak -13.067.475 5.531.004
Prosječan broj zaposlenih 725,00
Prihod po zaposlenom 51.122,74
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 75.547.405 87.277.136
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 46.316.236 51.776.970
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 29.231.169 35.500.166
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 37.179 2.653.121
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 27.024.299 37.467.690
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -26.987.120 -34.814.569
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.898.787 5.367.109
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.898.787 -5.367.109
Ukupni prilivi gotovine 75.584.584 89.930.257
Ukupni odlivi gotovine 76.239.322 94.611.769
Neto priliv (odliv) gotovine -654.738 -4.681.512
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.059.551 5.741.063
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 404.813 1.059.551

Skraćeni finansijski pokazatelji [HETR-R-A]

P/S 2,3486
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0339
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,6614
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3800
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0950
Tržišna kapitalizacija 87.047.108
Prinos na aktivu (ROA) -1,33%
Prinos na kapital (ROE) -1,42%
Neto marža -35,26%
EBITDA marža 15,83%
Ukupan prihod 41.908.179