Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HETR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HETR-R-A 201523.12.2016.1.075.9050,0028  1.2.2017.16.1.2017.13.1.2017.
HETR-R-A 20145.11.2015.5.018.6320,0130  12.12.2015.27.11.2015.26.11.2015.
HETR-R-A 201326.8.2014.10.114.5730,0263  3.10.2014.16.9.2014.12.9.2014.
HETR-R-A 20124.10.2013.7.413.2950,0192  18.11.2013.4.11.2013.31.10.2013.
HETR-R-A 201014.10.2011.9.276.7490,0241  23.11.2011.7.11.2011.3.11.2011.
HETR-R-A 200916.7.2010.6.534.4990,0170  13.9.2010.19.8.2010.17.8.2010.
HETR-R-A 2006 2.459.6190,0061  22.1.2008.21.1.2008.17.1.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 999.331.057 969.025.161
Tekuća sredstva 33.579.408 8.040.220
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 28.760.302 238.608
Aktivna vremenska razgraničenja 2.636.894 3.476.754
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.032.910.465 977.065.381
Pasiva
Kapital 928.306.700 916.738.449
Osnovni kapital 388.737.277 388.737.277
Rezerve 169.688.871 169.679.234
Revalorizacione rezerve 317.877.434 314.262.294
Neraspoređeni dobitak 52.003.118 44.059.644
Rezervisanja 21.420.900 20.777.438
Dugoročne obaveze 47.722.195 13.611.456
Kratkoročne obaveze 35.460.670 25.938.038
Pasivna vremenska razgraničenja 412
Poslovna pasiva 1.032.910.465 977.065.381
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 57.446.963 45.130.059
EBITDA 25.694.124 18.954.451
Amortizacija 17.175.408 15.883.650
EBIT 8.518.716 3.070.801
Rashodi kamata 369.944 366.073
Dobitak prije poreza 8.148.772 2.704.728
Porezi iz dobitka 2.151.924 2.584.263
Neto dobitak 5.996.848 120.465
Prosječan broj zaposlenih 665,00 693,67
Prihod po zaposlenom 86.386,41 65.059,84
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 80.331.269 60.135.093
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 61.937.021 44.206.552
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 18.394.248 15.928.541
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30.697 30.879
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 25.222.986 13.977.784
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -25.192.289 -13.946.905
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 38.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.680.265 2.147.854
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 35.319.735 -2.147.854
Ukupni prilivi gotovine 118.361.966 60.165.972
Ukupni odlivi gotovine 89.840.272 60.332.190
Neto priliv (odliv) gotovine 28.521.694 -166.218
Gotovina na početku obračunskog perioda 238.608 404.813
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 13
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 28.760.302 238.608

Skraćeni finansijski pokazatelji [HETR-R-A]

P/S 2,9618
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0106
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 28,3729
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6368
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1833
Tržišna kapitalizacija 170.147.761
Prinos na aktivu (ROA) 0,60%
Prinos na kapital (ROE) 0,65%
Neto marža 10,44%
EBITDA marža 44,73%
Ukupan prihod 62.949.179