Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HETR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HETR-R-A 201523.12.2016.1.075.9050,0028  1.2.2017.16.1.2017.13.1.2017.
HETR-R-A 20145.11.2015.5.018.6320,0130  12.12.2015.27.11.2015.26.11.2015.
HETR-R-A 201326.8.2014.10.114.5730,0263  3.10.2014.16.9.2014.12.9.2014.
HETR-R-A 20124.10.2013.7.413.2950,0192  18.11.2013.4.11.2013.31.10.2013.
HETR-R-A 201014.10.2011.9.276.7490,0241  23.11.2011.7.11.2011.3.11.2011.
HETR-R-A 200916.7.2010.6.534.4990,0170  13.9.2010.19.8.2010.17.8.2010.
HETR-R-A 2006 2.459.6190,0061  22.1.2008.21.1.2008.17.1.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 952.972.589 929.934.769
Tekuća sredstva 38.091.947 48.152.203
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.059.551 5.741.063
Aktivna vremenska razgraničenja 1.777.569 2.184.139
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 991.064.536 978.086.972
Pasiva
Kapital 929.924.131 924.506.836
Osnovni kapital 388.737.277 388.737.277
Rezerve 169.236.753 169.140.998
Revalorizacione rezerve 319.580.131 322.367.113
Neraspoređeni dobitak 52.369.970 68.653.951
Rezervisanja 25.953.377 19.490.125
Dugoročne obaveze 17.817.980 20.965.277
Kratkoročne obaveze 17.369.048 13.124.734
Pasivna vremenska razgraničenja 2.734 8.533
Poslovna pasiva 991.064.536 978.086.972
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 66.457.177 25.367.850
EBITDA 24.925.657 -4.368.087
Amortizacija 16.303.008 16.871.112
EBIT 8.622.649 -21.239.199
Rashodi kamata 550.847 451.491
Dobitak prije poreza 8.071.802 -21.690.690
Porezi iz dobitka 2.540.798 2.701.813
Neto dobitak 5.531.004 -24.392.503
Prosječan broj zaposlenih 740,08 719,75
Prihod po zaposlenom 89.797,29 35.245,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 87.277.136 53.584.570
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 51.776.970 39.023.600
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 35.500.166 14.560.970
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.653.121 2.791.712
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 37.467.690 21.419.390
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -34.814.569 -18.627.678
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.367.109 482.396
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.367.109 9.517.604
Ukupni prilivi gotovine 89.930.257 66.376.282
Ukupni odlivi gotovine 94.611.769 60.925.386
Neto priliv (odliv) gotovine -4.681.512 5.450.896
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.741.063 289.988
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 179
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.059.551 5.741.063

Skraćeni finansijski pokazatelji [HETR-R-A]

P/S 1,3330
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0144
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,0166
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4144
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0953
Tržišna kapitalizacija 88.587.765
Prinos na aktivu (ROA) 0,56%
Prinos na kapital (ROE) 0,60%
Neto marža 8,32%
EBITDA marža 37,51%
Ukupan prihod 69.875.729