Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HPAL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HPAL-R-A 201625.4.2017.1.011.8170,0839   16.5.2017.15.5.2017.
HPAL-R-A 201423.4.2015.1.910.5150,1584   14.5.2015.13.5.2015.
HPAL-R-A 201029.4.2013.1.450.6990,1203   20.5.2013.16.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 13.118.617 13.776.014
Tekuća sredstva 851.245 925.736
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 32.073 35.036
Aktivna vremenska razgraničenja 48.195 23.104
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.969.862 14.701.750
Pasiva
Kapital 12.832.116 13.312.775
Osnovni kapital 12.058.902 12.058.902
Rezerve 424.100 424.102
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 822.781 954.520
Rezervisanja 6.789
Dugoročne obaveze 19.780 25.479
Kratkoročne obaveze 1.111.177 1.363.496
Pasivna vremenska razgraničenja 57.035 25.900
Poslovna pasiva 13.969.862 14.701.750
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 751.588 349.321
EBITDA -76.771 57.421
Amortizacija 436.737 200.670
EBIT -513.508 -143.249
Rashodi kamata 2.082 736
Dobitak prije poreza -515.590 -143.985
Porezi iz dobitka -34.933 -12.246
Neto dobitak -480.657 -131.739
Prosječan broj zaposlenih 15,00 15,00
Prihod po zaposlenom 50.105,87 23.288,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.515.720 874.292
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.447.953 2.440.264
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -932.233 -1.565.972
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 437.500 432.796
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 77.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 360.000 432.796
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.595.210 2.363.998
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.025.940 1.263.770
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 569.270 1.100.228
Ukupni prilivi gotovine 3.548.430 3.671.086
Ukupni odlivi gotovine 3.551.393 3.704.034
Neto priliv (odliv) gotovine -2.963 -32.948
Gotovina na početku obračunskog perioda 35.036 67.984
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 32.073 35.036

Skraćeni finansijski pokazatelji [HPAL-R-A]

P/S 9,6267
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0399
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -15,0530
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0641
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5638
Tržišna kapitalizacija 7.235.341
Prinos na aktivu (ROA) -3,35%
Prinos na kapital (ROE) -3,68%
Neto marža -63,95%
EBITDA marža -10,21%
Ukupan prihod 1.144.607