Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HPAL-R-A 201625.4.2017.1.011.8170,0839   16.5.2017.15.5.2017.
HPAL-R-A 201423.4.2015.1.910.5150,1584   14.5.2015.13.5.2015.
HPAL-R-A 201029.4.2013.1.450.6990,1203   20.5.2013.16.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 12.186.223 12.539.897
Tekuća sredstva 1.044.535 863.050
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 29.836 23.856
Kratkoročna razgraničenja 149.131 89.106
Bilansna aktiva 13.389.756 13.517.044
Pasiva
Kapital 9.196.889 12.471.277
Osnovni kapital 12.058.902 12.058.902
Rezerve 405.385 424.100
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 342.126
Rezervisanja 6.829 7.678
Dugoročne obaveze 1.184.916 13.487
Kratkoročne obaveze 2.920.692 951.084
Kratkoročna razgraničenja 167.354 90.030
Bilansna pasiva 13.389.756 13.517.044
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 1.193.138 1.007.732
EBITDA -2.151.967 108.507
Amortizacija 512.514 495.060
EBIT -2.664.481 -386.553
Rashodi kamata 22.338 1.896
Dobitak prije poreza -2.686.819 -388.449
Porezi iz dobitka -37.990 -27.608
Neto dobitak -2.648.829 -360.841
Prosječan broj zaposlenih 18,00 21,00
Prihod po zaposlenom 66.285,44 47.987,24
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.110.270 1.860.624
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.820.647 2.483.803
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 289.623 -623.179
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 221 6.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.890.475
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.890.254 6.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.775.944 733.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 169.333 124.538
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.606.611 608.462
Ukupni prilivi gotovine 4.886.435 2.600.124
Ukupni odlivi gotovine 4.880.455 2.608.341
Neto priliv (odliv) gotovine 5.980 -8.217
Gotovina na početku obračunskog perioda 23.856 32.073
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 29.836 23.856

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [HPAL-R-A]

P/S 8,0855
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2197
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,6420
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7627
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0490
Tržišna kapitalizacija 9.647.122
Prinos na aktivu (ROA) -19,69%
Prinos na kapital (ROE) -24,45%
Neto marža -222,01%
EBITDA marža -180,36%
Ukupan prihod 1.681.263
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.