Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
INBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 250.994 325.994
Tekuća sredstva 67.362
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 250.994 393.356
Pasiva
Kapital 209.055 365.000
Osnovni kapital 297.301 376.742
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 41.939 28.356
Pasivna vremenska razgraničenja 248
Poslovna pasiva 250.994 393.356
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -75.125 -7.485
Amortizacija 0 0
EBIT -75.125 -7.485
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -75.125 -7.485
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -75.125 -7.485
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 53.003
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 53.003
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 53.003
Ukupni odlivi gotovine 53.003
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [INBL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1141
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0521
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3174
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3781
Tržišna kapitalizacija 79.039
Prinos na aktivu (ROA) -23,32%
Prinos na kapital (ROE) -26,17%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 54.510