Proizvodno uslužno akcionarsko društvo "VETPRODUKT" Prnjavor

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Stepe bb
Telefon + 387 51 863 222
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 173 1 174 29,03 0,05 29,08
5%-10% 2 0 2 15,12 0,00 15,12
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 55,80 0,00 55,80
UKUPNO 176 1 177 99,95 0,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PLANINČIĆ DRAGICA 55,79504655,795046
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 9,9999879,999987
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 5,1202655,120265
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA 4,9931684,993168
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6794674,679467
ZIF FORTUNA FOND DD 3,6810463,681046
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 1,1522901,152290
KRIVINJSKIJ ALEKSANDAR 0,7959810,795981
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,7659620,765962
GRALJUK ZITA 0,5892320,589232

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1989. godine i bavi se proizvodnjom 1/d pilića teške i lake linije i 1/d ćurića. Rezultati poslovanja su zadovoljavajući.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragica Planinčić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Grumić predsjednik
Ljubinko Savković član
Petar Petrešin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Pratljačić predsjednik
Gospa Popadić član
Đuro Bunić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata