Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KLMK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 4.470.563 4.492.989
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 101 101
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.470.563 4.492.989
Pasiva
Kapital 837.174 873.414
Osnovni kapital 344.117 344.117
Rezerve 5.440 5.440
Revalorizacione rezerve 1.968.953 1.968.953
Neraspoređeni dobitak 116.778 116.778
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.633.389 3.619.575
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.470.563 4.492.989
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -36.240 -48.724
Amortizacija 0 0
EBIT -36.240 -48.724
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -36.240 -48.724
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -36.240 -48.724
Prosječan broj zaposlenih 3,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 101 101
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 101 101

Skraćeni finansijski pokazatelji [KLMK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1053
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,0652
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4328
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4357
Tržišna kapitalizacija 364.764
Prinos na aktivu (ROA) -0,81%
Prinos na kapital (ROE) -4,24%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod