Knegrad a.d. Kneževo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KNGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 697.377 728.764
Tekuća sredstva 1.075.745 1.001.524
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.369 2.231
Aktivna vremenska razgraničenja 10.164 14.881
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.783.286 1.745.169
Pasiva
Kapital 243.294 331.522
Osnovni kapital 710.671 710.671
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.522.641 1.399.264
Pasivna vremenska razgraničenja 17.351 14.383
Poslovna pasiva 1.783.286 1.745.169
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 103.449 91.940
EBITDA -58.659 -100.581
Amortizacija 31.388 18.650
EBIT -90.047 -119.231
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -90.047 -119.231
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -90.047 -119.231
Prosječan broj zaposlenih 24,00 25,00
Prihod po zaposlenom 4.310,38 3.677,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [KNGR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1124
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3036
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -5,10%
Prinos na kapital (ROE) -31,33%
Neto marža -87,04%
EBITDA marža -56,70%
Ukupan prihod 147.665