Knešpoljeturist a.d. Kozarska Dubica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KNPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 156.538 156.538
Tekuća sredstva 7.677 6.795
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.341 4.459
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 164.215 163.333
Pasiva
Kapital 61.350 62.225
Osnovni kapital 540.467 540.467
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.490 2.490
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 102.865 101.108
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 164.215 163.333
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -875 2.515
Amortizacija 0 0
EBIT -875 2.515
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -875 2.515
Porezi iz dobitka 0 252
Neto dobitak -875 2.263
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.000 12.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.118 7.871
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -118 4.129
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 14.000 12.000
Ukupni odlivi gotovine 14.118 7.871
Neto priliv (odliv) gotovine -118 4.129
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.459 330
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.341 4.459

Skraćeni finansijski pokazatelji [KNPT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -53,2406
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1317
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7593
Tržišna kapitalizacija 46.586
Prinos na aktivu (ROA) -0,53%
Prinos na kapital (ROE) -1,42%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 14.000