KP Komunalac a.d. Foča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 284.962 289.123
Tekuća sredstva 783.945 797.164
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 149.467 126.612
Aktivna vremenska razgraničenja 70.319 119.632
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.068.907 1.086.287
Pasiva
Kapital 441.774 379.462
Osnovni kapital 599.390 559.390
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.536 3.536
Neraspoređeni dobitak 82.454 60.142
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 393.011 477.320
Kratkoročne obaveze 234.122 229.505
Pasivna vremenska razgraničenja 626 1.091
Poslovna pasiva 1.068.907 1.086.287
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 982.733 935.906
EBITDA 76.425 84.083
Amortizacija 26.777 22.974
EBIT 49.648 61.109
Rashodi kamata 23.998 27.444
Dobitak prije poreza 25.650 33.665
Porezi iz dobitka 3.338 3.545
Neto dobitak 22.312 30.120
Prosječan broj zaposlenih 40,00 38,00
Prihod po zaposlenom 24.568,33 24.629,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.123.939 1.111.146
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.056.574 1.005.933
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 67.365 105.213
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 89
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 22.615 58.891
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -22.526 -58.891
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 40.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 61.984 62.860
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -21.984 -62.860
Ukupni prilivi gotovine 1.164.028 1.111.146
Ukupni odlivi gotovine 1.141.173 1.127.684
Neto priliv (odliv) gotovine 22.855 -16.538
Gotovina na početku obračunskog perioda 126.612 143.150
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 149.467 126.612

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMF-R-A]

P/S 0,0200
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0466
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,8790
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9235
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0444
Tržišna kapitalizacija 19.613
Prinos na aktivu (ROA) 2,07%
Prinos na kapital (ROE) 5,43%
Neto marža 2,27%
EBITDA marža 7,78%
Ukupan prihod 991.204