KP Komunalac a.d. Foča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 289.123 252.688
Tekuća sredstva 797.164 853.373
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 126.612 143.150
Aktivna vremenska razgraničenja 119.632 149.032
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.086.287 1.106.061
Pasiva
Kapital 379.462 352.544
Osnovni kapital 559.390 562.591
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.536 3.536
Neraspoređeni dobitak 60.142 30.023
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 477.320 546.885
Kratkoročne obaveze 229.505 206.632
Pasivna vremenska razgraničenja 1.091 902
Poslovna pasiva 1.086.287 1.106.061
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 935.906 889.001
EBITDA 84.083 67.984
Amortizacija 22.974 18.641
EBIT 61.109 49.343
Rashodi kamata 27.444 23.273
Dobitak prije poreza 33.665 26.070
Porezi iz dobitka 3.545 3.936
Neto dobitak 30.120 22.134
Prosječan broj zaposlenih 38,00 38,00
Prihod po zaposlenom 24.629,11 23.394,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.111.146 980.017
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.005.933 1.147.651
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 105.213 -167.634
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 58.891
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -58.891 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 450.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 62.860 150.627
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -62.860 299.373
Ukupni prilivi gotovine 1.111.146 1.430.017
Ukupni odlivi gotovine 1.127.684 1.298.278
Neto priliv (odliv) gotovine -16.538 131.739
Gotovina na početku obračunskog perioda 143.150 11.411
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 126.612 143.150

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMF-R-A]

P/S 0,0153
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0630
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,4765
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7933
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0378
Tržišna kapitalizacija 14.351
Prinos na aktivu (ROA) 2,75%
Prinos na kapital (ROE) 8,23%
Neto marža 3,22%
EBITDA marža 8,98%
Ukupan prihod 955.268